image

Dotaz Ústecký deník 3. 2. 2011 11:08: Janni Vorlíček

03.02.2011
Dobrý den,

Několikráte již leto bylo vyhlášeno krajským úřadem signál REGULACE. Nebýt médií, tak se to normální lidé asi nedozví, vždyť ne každý může na internet.

1) Jak bude magistrát dávat lidem na vědomí, že smog ohrožuje jejich zdraví?
2) Co třeba praporky a prapory, hlášení městským rozhlasem, sms zprávy, samozřejmě internet – ale viditelně a podobně?
3) Kdy o tom bude rada města jednat a kdo to má z náměstků v referátu?
4) Vyjádření tohoto příslušného náměstka – stačí tři větičky „hlavně k věci…“
5) Kdy budou tato opatření přijata?
6) Jaká opatření přijímá odbor ŽP, když je signál REGULACE krajem vyhlášen?

Odpověď 3. 2. 2011 16:29
Dobrý den…
1. V okamžiku, kdy by byl vyhlášen signál regulace zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen signál „regulace“), zajišťuje Operační středisko městské policie okamžitou informovanost zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, vedení města a starostů obcí v regionu. Informace je zároveň vyvěšována na www stránkách města. Odbor životního prostředí pak neprodleně informuje školská zařízení a další instituce a výrobny na území města. Informace probíhá e-mailem, podle adresáře spojení, který má odbor životního prostředí, a který je pravidelně aktualizován. Součástí upozornění jsou i doporučení pro pracovníky zařízení, jakým způsobem je zapotřebí se chovat.
2) Město v současné době jedná s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem o možnostech umístění informace o vyhlášení smogové situace (správný název je vyhlášení signálu regulace zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší) pro obyvatele na vozidlech MHD. Technicky je dnes obtížné zajistit vyvěšení praporků, protože vozový park MHD od devadesátých let prošel významnou výměnou, a nové autobusy a trolejbusy s vyvěšováním praporků již příliš nepočítaly. Ale v současné době se bude možno určitě dohodnout např. na žlutých cedulích, s výrazným nápisem SMOG. Město dále počítá s tím, že bude občany informovat o vyhlášení smogové situace, kdy znečištění ovzduší překročilo trojnásobek povoleného limitu, krátkými relacemi v městském rozhlase, v četnosti 2x – 3x denně.

3. Paní náměstkyně primátora Mgr. Helena Kubcová dnes dohodla s ředitelem DPMÚL Mgr. Tomášem Krausem rychlé prověření možností uchycení výstražných cedulí na vozidlech MHD a ředitel DPMÚL vyjádřil ochotu prověřit technické a termínové možnosti přípravy a osazení vhodných cedulí, s textem dle zadání města, tak aby opatření mohla být projednána na poradě vedení města již v příštím týdnu.

4. Věříme, že již při nejbližším vyhlášení signálu „regulace“ bude město schopno všechna výše popsaná opatření realizovat. Z hlediska stále ještě platného signálu „upozornění“, který je vyhlašován v době, kdy znečišťující látka v ovzduší – v tomto případě polétavý prach – překročí dvojnásobek povoleného limitu (který je u polétavého prachu 50 mikrogramů/m3 vzduchu) lze v Ústeckém regionu konstatovat, že současné znečištění ovzduší se pohybuje v úrovni těsně nad dvojnásobkem povoleného limitu znečištění, a není nutno předpokládat rychlé zhoršení na úroveň znečištění, při které se vyhlašuje signál „Regulace“. Signál regulace zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší je vyhlašován v případech, kdy koncentrace znečišťující látky v ovzduší přesáhne trojnásobek povoleného limitu znečišťující látky v ovzduší. Tato úroveň znečištění ovzduší nebyla na území města Ústí nad Labem dosažena a z klesající tendence úrovně znečištění ovzduší vyplývá, že je reálné, že ani dosažena nebude.

5.Odbor životního prostředí se podílí na informovanosti obyvatel a zařízení na území města. Z hlediska případného vydání obecně závazné vyhlášku o regulaci dopravy ve městě, při vyhlášení signálu „regulace“, je nutno vzít v úvahu, že v případě města Ústí nad Labem je původcem převážné většiny emisí z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší tranzitní doprava, vedená přes město z důvodu, že není dosud dostavěná dálnice D8 přes České Středohoří. Lze asi i konstatovat, že i s ohledem na nepříliš velkou kapacitu parkovacích míst v centru města je při dopravě do zaměstnání v Ústí nad Labem významnou měrou městská hromadná doprava využívána, a dopravu do zaměstnání osobními auty volí většinou pracovníci, jejichž bydliště neleží v dosahu MHD. Proto lze považovat za reálný i předpoklad, že zavedením regulace dopravy ve městě, by došlo pouze k přesunutí emisí z dopravy do jiného, z hlediska kvality ovzduší stejně postiženého, místa.