image

Deník 6. 3. Janni Vorlíček

11.03.2013
DOTAZ:

Naše čtenáře velice zajímá, v jakém stádiu se nachází zřízení sběrného dvora na Střekově, o němž se hovoří již několik let.

1) Jak se na tom podílí město?
2) Kolik to bude stát a z jakých zdrojů?
3) S jakými potížemi se projekt potýká, že se stále odsunuje?
4) Kdy by stavba mohla začít?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru životního prostředí
1) Město je schopno na své náklady zajišťovat přípravu na výstavbu sběrného dvora a hradit vlastní zdroje z nákladů stavby.

2) Předpokládané náklady na realizaci kapacitního zařízení sběrného dvora vybaveného váhou propojenou s výpočetní technikou evidence lze očekávat v úrovni cca 20 mil. Kč. Výstavbu by bylo možné hradit z dotace - Operačního programu životní prostředí prioritní osa 4 – prostředky z fondu soudržnosti. Žádosti o dotaci lze uplatnit pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory, skutečné termíny příjmu žádostí budou zveřejněny vždy s vyhlášením dané výzvy. Dotace z Fondu může dosáhnout max. 85% z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu (reálně však jen 70-75%). Město by tedy hradilo ze svých zdrojů 3 – 6 milionů, podle výše přidělené dotace. Náklady na provoz tohoto sběrného dvora vyjdou z výsledků výběrového řízení na provozovatele. Zda bude možné žádat o dotaci na stavby v rámci prioritní osy 4 i v roce 2014 nelze v této době vůbec říct ani předpokládat.

3) Město se potýkalo zejména s vyhledáním vhodného místa pro vybudování tohoto dvora- dvůr by měl mít plochu cca 3 - 4 000 m2, musí k němu být dobré dopravní napojení. Je třeba si uvědomit, že se jedná o nákladný investiční záměr.

4) Kdy by mohla stavba začít nelze v této době odhadnout, je třeba uzavřít dlouhodobou smlouvu na pronájem pozemku, získat územní rozhodnutí a musí být vypsána výzva k podání žádostí o poskytnutí podpory v oblasti podpory 4. 1. na výstavbu sběrných dvorů