image

Dotaz Ústecký deník 10. 1. 2011 11:06: Janni Vorlíček

10.01.2011
Dobrý den,
Ke znečišťování ovzduší, kromě z velkých stacionárních zdrojů, dochází i z lokálních topenišť. Ty, podle všeho, stále narůstají, protože hodně majitelů nemovitostí se vrací k uhlí, nebo do plynu a elektřiny, přechází k uhlí, především protože je to levnější.

1) Jaké možnosti má ústecký odbor životního prostředí při regulaci těchto malých lokálních topenišť v době smogových situací?
2) Dojde-li k nějakému přestupku na lokálním topeništi (prosím o příklad), jak jej může OŽP sankcionovat a v jaké výši?
3) Kolik takovýchto přestupků OŽP objevil loni a letos, kolik sankcionoval?

Odpověď 10. 1. 2011 15:19
1)Od vydání krajského regulačního řádu v roce 2010 počítá odbor životního prostředí MmÚ s nutností vydání místního regulačního řádu pro oblast města Ústí nad Labem se zhoršenou kvalitou ovzduší, která v současné době zaujímá cca 25% ze zastavěného území města. Zde se jedná především o oblast Labského údolí, kde se doposud nepodařilo zajistit pro obyvatele odpovídající podmínky pro využívání ekologického topného média - zemního plynu. Navíc se jedná o oblast, kde se na polétavém prachu v ovzduší významnou měrou podílejí emise z dopravy, kde by mělo dojít k jejich významnému snížení bezprostředně po dobudování dálnice D8 přes České Středohoří. I "Podkladová studie měření prašnosti a hlučnosti z automobilové dopravy na území města Ústí nad Labem", kterou pro město Ústí nad Labem zpracovalo Centrum dopravního výzkumu Brno, doložila, že oblasti dnes nejzatíženější z hlediska polétavého prachu navazují na komunikace, které jsou dnes využívány automobilovou dopravou, kterou bude možno z města Ústí nad Labem odklonit po dobudování dálničního úseku 0805 dálnice D8. Po odložení dokončení dostavby dálnice D8 bude město Ústí nad Labem nuceno vydat místní regulační řád pro část města s doloženou zhoršenou kvalitou ovzduší a odbor životního prostředí k vydání tohoto regulačního řádu v současné době připravuje podklady.
Odbor životního prostředí MmÚ však chce i nadále vyvíjet snahu o zabezpečení technických podmínek pro možnost budoucího přívodu zemního plynu pro vytápění v lokalitách "Labského údolí", v městských částech Vaňov, Brná, Sebuzín, Církvice. Pro zajištění realizace takového opatření by však bylo nutné, aby město Ústí nad Labem mohlo dosáhnout na dotaci, která by umožnila vybudovat tuto významnou ekologickou stavbu.

B) Regulace resp. omezení provozu lokálních (občanských) topenišť z úrovně MmÚ spočívá i nadále v tom, že podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákona), v platném znění:
- v souladu s § 50 odst. 2 písm. c) zákona, obecní úřad kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování zápachem u těchto provozovatelů, tzn. kontroluje zda občané nepálí domovní odpad či kontaminované materiály a zda provozují spalovací zařízení tak, jak doporučuje výrobce
- v souladu s § 50 odst. 3 písm. b) zákona, může obec formou obecně závazné vyhlášky zakázat některé nejméně kvalitní druhy paliv pro malé spalovací zdroje (lokální topeniště), např. lignit, proplástky, kaly, apod.
- obecně závaznou vyhláškou může obec stanovit pravidla pro spalovaní rostlinných materiálů, a to především v jarních a podzimních měsících

2) Za nedodržení povinností např. dle § 50 odst. 2 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší - což jsou případy nedodržování přípustné tmavosti kouře, případně obtěžování zápachem z vytápění, ukládá MmÚ provozovatelům nápravná opatření a následně, v případě neplnění uložených opatření, pak v rámci zahájeného správního řízení ukládá MmÚ, odb. ŽP pokuty, a to v souladu s § 40 odst. 8 písm. a) ve výši od 1 tis. do 10 tis. Kč

3) V roce 2009 uložil odbor ŽP MmÚ celkem 12 pokut na úseku ochrany ovzduší, v roce 2010 pak odbor ŽP řešil celkem 10 takových přestupků a uložil 6 pokut.