image

Dotaz 2. 1. : Ivana Mařanová

20.01.2012
1) Záměr pronájmu – objekt „Zanádraží“ v k.ú. Ústí n.L. – čeho konkrétně se tento záměr týká?

Týká se pronájmu resp. provozování celého komplexu stavebních objektů, které byly vybudovány v rámci stavby „Revitalizace městského centra Ústí nad Labem – II. etapa“ (dále jen objekt „Zanádraží). Jedná se o 13 prodejních kójí, pochozí terasu, 4 kašny, prostory podzemních garáží, související chodníky a zeleň v okolí objektu „Zanádraží“, včetně lávky spojující pěší zónu s přístavištěm.
Aktuální stav: na úřední desce zveřejněn záměr pronájmu od 7. 12. 2011 do 22. 12. 2012, na podatelnu MmÚ byla doručena 1 žádost, dne 19. 1. 2012 bude pronájem projednávat Rada města Ústí nad Labem.


2) Návrh peněžních plnění členům výborů ZM a peněžních darů předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM za II. pol. r. 2011

Informace o konkrétní výši peněžních plnění či peněžních darů jednotlivým členům a předsedům komisí RM a výborů ZM je zveřejněna na webu města (usnesení ZM č. 104/11 z jednání ZM dne 15.12.2011). V předmětném usnesení je hyperaktivní odkaz na přílohu důvodové zprávy, kde jsou Vámi požadované informace uvedeny.


3) Rozpočtové opatření Kanceláře primátora a Kanceláře tajemníka – čeho přesně se tento bod týkal?

Tímto rozpočtovým opatřením bylo převedeno 200 tis. Kč z KP do KT na úhradu právních služeb. Všechny právní služby poskytnuté magistrátu města jsou hrazeny z kapitoly kanceláře tajemníka. Vzhledem k říjnové restrikci rozpočtu 2011 musela KT rozpočet na právních službách krátit a část těchto finančních prostředků poté chyběla na úhradu neočekávaných nákladů spojených s právními službami a s poplatky soudům.


4) Poskytnutí dotace – o jakou částku se jedná, komu a proč byla poskytnuta?

Jde o poskytnutí těchto dotací:
a) ve výši 20 tis. Kč paní Bc. Zuzaně Hofové na částečnou úhradu nákladů spojených s výrobou DVD nosičů s filmem AUSSIG, který se natáčel v Ústí nad Labem.
b) ve výši 5 tis. Kč panu Janu Trejbalovi na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním koncertu Pavla Bobka


5) Poskytnutí věcného daru pro Krajskou zdravotní, a.s. – o jaký dar se konkrétně jedná?

Jedná se o 2 LCD televize v celkové hodnotě 20 tis. Kč pro pacienty oddělení centrální JIP C, jelikož disponují pouze jedním starším přijímačem. Televizory přispívají ke zlepšení psychického stavu pacientů v těžkých chvílích, kdy jsou hospitalizováni a mají minimální kontakt s okolním světem.


6) Rozpočtové opatření – dotace MO Severní Terasa – na co je dotace určena a v jaké výši?

Jde o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 186,00 tis. Kč pro MO Severní Terasa na úhradu právních služeb vynaložených na zastoupení města (městského obvodu Severní Terasa) ve sporu se společností Ficom, v.o.s.


7) Kolik stála cesta do Anglie a co bylo jejím smyslem. Kdo všechno za město odjel a kdo vše hradil.

Cílem cesty byla reprezentace města Ústí nad Labem na veletrhu cestovního ruchu World Trade Market London 2011 a prezentace města Ústí nad Labem v rámci vystavovatelského stánku Ústeckého kraje. Cesta byla hrazena z fondu primátora částkou 20 370 Kč a z kapitoly odboru hospodářské správy částkou 34 000 Kč. Této cesty se zúčastnil primátor města Ústí nad Labem, náměstkyně primátora, v jejíž gesci je cestovní ruch a vedoucí kanceláře primátora zodpovědná za zahraniční vztahy. V roce 2011 tak činily celkové náklady na zahraniční cesty 54 370 Kč. Před nástupem primátora Víta Mandíka do funkce činily náklady na zahraniční cesty: 396 125 Kč v roce 2009, 711 646 Kč v roce 2008.


8) Kolik město platí za nevyužívaný objekt v Kubelíkově ulici a proč objekt neprodá nebo nevyužije smysluplným způsobem?

Celkové roční provozní náklady jsou ve výši 285.684,-Kč. Tato částka sestává z nákladů za teplo, elektrickou energii, ostrahu, vodné + stočné, telefon, plyn.
Náklady na opravy a údržbu byly ve výši 32.539,-Kč a sestávaly z drobných oprav objektu po způsobeném vandalismu. Záměry pronájmu či prodeje byly předloženy Radě města (záměr pronájmu – dne 26. 11. 2009 – zamítnuto, záměr prodeje – dne 19. 5. 2011 – staženo z projednání).


9) Kolik stála plavba po Labi určená pro seniory a kdo to hradil?

Plavba byla podpořena z fondu primátora částkou 60 tis. Kč.


10) Z fondu primátora šlo v letošním roce kolik peněz a na jaké akce kulturní a sportovní.

V roce 2011 byly z fondu primátora podpořeny kulturní akce částkou 518 tis. Kč a sportovní akce částkou 347 tis. Kč. Jednalo se např. o akce: Krása pomáhá dětem, Přijďte do Ústí, Anenská pouť 2011, Střekovské hudební léto, Ústecká forbína, Mistrovství České republiky v karate mládeže, Večer profesionálního boxu, 40. Ústecká zatáčka, Tyršův pohár.


11) Z fotografií je patrné, že senioři dostávali propagační materiály – kolik peněz v letošním roce šlo na propagaci města a co se za tyto peníze kupovalo?

V roce 2011 bylo na propagační předměty z fondu primátora vynaloženo celkem 300 509 Kč. Jednalo se o např.: propisky, trička, čepice. Před nástupem primátora Víta Mandíka do funkce bylo na propagační předměty vynaloženo: 1 600 312 Kč v roce 2010, 910 024 Kč v roce 2009 a 796 933 Kč v roce 2008.


12) Jednání s p. Trejbalem, přislíbení primátora města předložit záměr investora ohledně Corsa do RM. Dodnes prý tak p. primátor neučinil:
a) Jsou tyto informace pravdivé?
Ne, informace nejsou pravdivé.
b) Zjišťovalo si město, zda by byl navrhnutý investor schopný financovat tak velký projekt?
Nezjišťovalo.
c) Má město jiné plány co se Corsa týče?
Město Ústí nad Labem nezaujalo žádné stanovisko, neboť problematika objektu Corsa nebyla prozatím v orgánech města projednávána.
d) Kolik peněz ročně stojí údržba chátrajícího objektu?
Za r. 2011 činily náklady na údržbu objektu Corso celkem 439.270,- Kč. Je ale potřeba v souvislosti s údaji o nákladech zohlednit i výnosy z pronájmů Corsa, které za r. 2011 byly ve výši 395.022,- Kč.


13)U příležitosti vzniku samostatné Československé republiky četla projev místo primátora města jeho vedoucí kanceláře.
a) Myslíte si, že je to vhodné?
Domníváme se, že to není nevhodné.
b) Jeden z našich diváků – máme natočený jeho dotaz – tvrdí, že p. Mandík prochází mediálním školením?
Váš divák si patrně spletl volební období. Primátor Vít Mandík k dnešnímu dni neabsolvoval žádné mediální školení. Divák má asi na mysli období, ve kterém jste v kanceláři primátora působila na pozici tiskového referenta a probíhalo zde mediální školení, které stálo celkem
2 151 520 Kč.
c) Pokud je tato informace pravdivá, kolik takové mediální školení stojí, kdy skončí a kdy bude p. Mandík číst proslovy v tak památné dny sám?
Vzhledem k odpovědi na předchozí dotazy, je odpověď na tento bezpředmětná.


14)V případě „Vítání občánků“ šlo o zakázku malého rozsahu. Magistrát tehdy oslovil pět firem – dle vlastního výběru. Žádám seznam těchto pěti firem a jméno odpovědného pracovníka, který tyto firmy vybíral.

V případě vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Vítání občánků 2011“ bylo postupováno v souladu s interní směrnicí RM. Odbor OMOSŠK předložil seznam firem, které navrhl oslovit a tento seznam byl následně schválen příslušnými radními. Oslovenými společnostmi byly: DAROTHORE a.s., ROXY II. racing team s.r.o., Studio 071 s.r.o., CRAZY Production s.r.o. Zmiňované výběrové řízení bylo následně z důvodu finančních úspor zrušeno.