image

Dotaz Deník 20. 10. 2011 - Radek Pešout

21.10.2011
Otázka:

Dotaz k dostavbě D8 - Je tím oním „zdržovatelem“ nyní mag. Ústí n.L. Jedná se mi o to, zda skutečně se proces „zadrhl“ v Ústí. Proč? Kde se vyskytly komplikace? O jaké dokumenty jde?


Odpověď:

Vyjádření náměstkyně primátora Mgr. Heleny Kubcové:

"Zkontrolovala jsem, že ze strany Magistrátu města Ústí nad Labem by k dnešnímu dni již mělo být vše v pořádku. Úředníci jsou instruováni, aby se snažili pracovat rychle, ale velice pečlivě, tak, aby jejich rozhodnutí nemohlo zavdat žádnou příčinu dalším odvoláním.“

Vyjádření odboru životního prostředí:

Doplňující podrobnější vyjádření odboru ŽP k využití lhůty 24 dnů pro vydání závazného stanoviska k umístění a povolení stavebních objektů v ochranném pásu lesa pro stavební objekty souboru staveb D8-0805 Lovosice – Řehlovice, část A+F

1) Dne 25. 8. 2011 vydal odbor ŽP MmÚ závazné stanovisko správního orgánu státní správy lesa se stavbou dálnice D8 v ochranném pásu lesa, a to pro účely vydání územního a stavebního povolení podle zvláštních právních předpisů.
2) Dne 27. 9. 2011 požádal stavební úřad Městského úřadu Lovosice o vydání závazného stanoviska dle §14 zákona o lesích pro povolení stavby – soubor staveb D8-0805 Lovosice-Řehlovice část A+F s tím, že závazné stanovisko k územnímu řízení bylo vydáno OŽP MmÚ dne 25. 8. 2011. Přílohou této žádosti byly námitky občanského sdružení Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu.
3) Dovolujeme si upozornit, že souhlas státní správy lesů s dotčením pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, vydávaný jako podklad pro rozhodnutí podle stavebního zákona, není – dle § 14 zákona o lesích – samostatným rozhodnutím ve správním řízení. To znamená, že jeho případné vady mohou být napadeny případnými odpůrci stavby dálnice D8 až po vydání rozhodnutí stavebního úřadu, a případné chyby se pak promítnou až do úrovně případného zrušení vydaného rozhodnutí, podle stavebního zákona. Proto také musel zodpovědný pracovník odboru životního prostředí MmÚ, zajišťující státní správu lesa, provést zvlášť pečlivou kontrolu všech podkladů nezbytných pro vydání souhlasu, a musel se vypořádat v novém souhlasu s námitkou, že podmínky zajišťující ochranu lesa při povolení stavby a navazující stavební činnosti musí být specifické pro tento stupeň řízení podle stavebního zákona a musí být takového charakteru, aby z nich bylo možné dovodit, jaká opatření bude nezbytné stavebníkovi uložit k zabezpečení zájmů chráněných lesním zákonem.
4) Pracovník státní správy lesa musel ještě ověřit, zda všechny souhlasy vlastníků lesa, které má správní orgán k dispozici se vztahují i ke stavebnímu řízení a zda neobsahují některé požadavky vlastníků specifické pro stavební řízení a následnou realizaci stavby.
5) Dne 20. 10. 2011 vydává odbor ŽP MmÚ závazné stanovisko na základě žádosti – dle bodu 2) tohoto vyjádření.