e-podatelna

 • Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna.magistrat@mag-ul.cz 
  Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv.
   
 • Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
  Magistrát města Ústí nad Labem
  Velká Hradební 8
  401 00 Ústí nad Labem
 • Úřední hodiny podatelny:
  Pondělí 8,00 – 17,00
  Úterý 8,00 – 15,00
  Středa 8,00 – 17,00
  Čtvrtek 8,00 – 15,00
  Pátek 8,00 – 14,30
 • Magistrát města Ústí nad Labem neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově magistrátu.
 • Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

  Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  - zaručený elektronický podpis elektronické podatelny magistrátu
  - datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  - identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

 • Vzor datové zprávy:

  Potvrzení doručení datové zprávy

  Vaše emailová zpráva byla doručena elektronické podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem a zaregistrována v ní pod identifikátorem EPxxxxxxxxxxxxx

  Původní informace zprávy
  Předmět:
  Datum doručení: dd.mm.rrrr hh:mm:ss
  Obsah zprávy:

 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:
  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf , případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
  Datové zprávy jsou přijímány na CD, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.
 • Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
 • Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna.magistrat@mag-ul.cz případně na poštovní adresu magistrátu.
 • Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MmÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
  -
  musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo

  - nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno – viz výše.
   
 • Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  se postupuje i při řízení podle zákonů:

  - zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) – podání žádosti o akreditaci (§ 10), podání žádosti o vyhodnocení shody nástroje elektronického podpisu (§ 9 odst. 2 písm. e) zákona a 8 vyhlášky č. 366/2001 Sb.)

  - zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) – žádost o odnětí souhlasu (§ 17 odst. 3 písm. c), žádost o odnětí poštovní licence (§ 24 odst. 2)

  pokud uvedené právní normy nestanoví v jednotlivých ustanoveních jinak. Pokud jsou výše uvedené žádosti podány elektronicky, platí pro jejich podepisování výše uvedené ustanovení správního řádu.

 • Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
  Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.