image

Dotaz Český rozhlas SEVER 24.6.: Gabriela Haupvogelová

10.07.2011
Dotaz Český rozhlas SEVER 24.6.: Gabriela Haupvogelová

Dobrý den,
Vedoucí odb. územního plánování Luboš Pauer opakovaně řekl, že hlavním důvodem tvorby nového ÚP je to, že podle novely stavebního zákona musí být ÚP do konce letošního roku (pokud se tedy město rozhodlo ho mít). Jenomže v platných předpisech (zákony č. 183/2006 a novele 191/2008) to není. Stojí tam: „Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2015 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti.“ Jediný termín 31.12.2011 – vyplývá z usnesení zastupitelstva z dubna 2007, kterým ukládá náměstkovi Janu Řeřichovi pořízení nového ÚP k tomuto datu.
Je tedy hlavním důvodem „nutnosti“ pořízení ÚP ještě letos pouze usnesení zastupitelstva? Jakou roli v tomto termínu hraje to, že od r. 2012 by bylo nutné při pořízení nového ÚP vyplácet kompenzace majitelům nemovitostí určených k zastavění (183/2006 §102)? Tento argument je opakovaně uváděn v důvodových zprávách pro zastupitele. Je to především tento důvod – aby město nemuselo ihned platit náhrady?
Prosím o uvedení i jmen těch, kteří na otázky odpovídali.

Odpověď:

1) V termínu schvalování pořízení nového územního plánu Ústí nad Labem v Zastupitelstvu města 26.4.2007 dle zákona č. 183/2006, § 188, odst. 1 museli obce do 5 let nahradit novým územním plánem tzn. do 31.12.2011. Tento termín byl také uložen náměstku Řeřichovi jako termín plnění. Novelou stavebního zákona č. 191/2008 byl sice termín posunut do 31.12.2015, avšak zastupitelstvo nemělo žádný důvod, vzhledem ke stupni rozpracovanosti nového územního plánu Ústí nad Labem, své usnesení revokovat.
2) Nadále platí usnesení zastupitelstva číslo 77/07. Zákon č. 183/2006, § 102 upravuje náhrady za změny v území, avšak vzhledem ke stupni rozpracovanosti nového územního plánu Ústí nad Labem a reálného předpokladu jeho vydání do konce k 1.1.1012 , nemělo zastupitelstvo města důvod tento termín měnit. Podotýkám, že v pokynech pro zpracování návrhu územního plánu, které schvalovalo Zastupitelstvo města v červnu 2010 byl také požadavek na projektanta, aby v maximální možné míře ponechal zastavitelné pozemky dle platného územního plánu převzal je do nového územního plánu. Z pohledu občanů města Ústí nad Labem, je hlavním důvodem k dodržení termínu pořízení do konce roku 2011 skutečnost, že více jak 250 občanům bylo ukončeno pořízení změn stávajícího územního plánu v letech 2005 a 2006 z odůvodněním, že nový územní plán bude vydán do konce roku 2011. Dále všem více jak 1500 občanům, kteří uplatnili podněty do nového územního plánu v letech 2007 a 2008, byl tak deklarován termín vydání do konce roku 2011.