image

Dotaz Ústecký deník 25. 1. 2011 10:37: Janni Vorlíček

27.01.2011
Dobrý den,

naši čtenáři nás upozornili na některé nesrovnalosti výběrového řízení na pozice šéfa sekretariátu primátora a PR pracovníka. Na internetu prý bylo vyhlášeno těsně po novém roce a uzávěrka byla 19. ledna a podmínkou je negativní lustrační osvědčení. Jeho vydání jednak trvá jeden měsíc takže by jeho vydání nemohli zájemci stihnout a jednak je pro osoby do cca 40 let věku zbytečné, protože v roce 1989 byly nezletilé a logicky nemohly být členy KSČ a ani složek, jichž se lustrace týká (Stb, rozvědka, kontrarozvědka, vojska MV, LM atd.) a tedy je zbytečné, aby o ně žádaly.

1) Je tedy výběrové řízení na tyto dvě pozice již „obsazeno“ dopředu, nebo jinými slovy, šito na míru určitým kandidátům?
2) Jaké další podmínky město mělo?
3) Co bude obsahem práce kandidátů?
4) Proč, když město v rámci úsporných opatření propustilo Milana Knotka, teď místo něj přijímá další dva pracovníky?
5) Kolik budou pracovníci pobírat peněz – každý zvlášť?
6) Kolik se přihlásilo uchazečů, kdo se přihlásil?
7) Kdy budou přihlášky vyhodnocovány a kdy budou oznámeni „vítězové“?
8) Kdy začnou pracovat?


Odpověď 27. 1. 2011 11:32
Dobrý den…
Naši čtenáři nás upozornili na některé nesrovnalosti výběrového řízení na pozice šéfa sekretariátu primátora a PR pracovníka. Na internetu prý bylo vyhlášeno těsně po novém roce a uzávěrka byla 19. ledna a podmínkou je negativní lustrační osvědčení. Jeho vydání jednak trvá jeden měsíc takže by jeho vydání nemohli zájemci stihnout a jednak je pro osoby do cca 40 let věku zbytečné, protože v roce 1989 byly nezletilé a logicky nemohly být členy KSČ a ani složek, jichž se lustrace týká (Stb, rozvědka, kontrarozvědka, vojska MV, LM atd.) a tedy je zbytečné, aby o ně žádaly.
Co se týká lustračního osvědčení, máme povinnost vyžadovat jej u vedoucích zaměstnanců dánu zákonem č.312/2002 Sb., §.4 ,odst. 3 s odkazem na zákon č.451/1991 Sb., stanovení některých předpokladů pro výkon funkcí ve st. orgánech, konkrétně paragrafem 1, odst. 3. U výběrového řízení na referenta PR (jak se sám můžete přesvědčit v příloze tohoto e-mailu) tento požadavek není.

1. Je tedy výběrové řízení na tyto dvě pozice již „obsazeno“ dopředu, nebo jinými slovy, šito na míru určitým kandidátům?
V předchozím textu se zmiňujete o povinnosti předkládat lustrační osvědčení jako o výmyslu města, kterým by měli být někteří uchazeči znevýhodněni. Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení ohledně požadavku na předložení lustračního osvědčení pokládáme tuto spekulaci za nesmyslnou. Uchazeč má mimo jiné možnost předložit prohlášení, že o lustrační osvědčení již zažádal a dodat jej nejpozději do data případného nástupu.

2. Jaké další podmínky město mělo?
Další podmínky byly uvedeny ve zveřejněném výběrovém řízení (viz přiložené inzeráty v přílohách).

3. Co bude obsahem práce kandidátů?
Vedoucí oddělení:
a) Řídí a kontroluje práci zaměstnanců samostatného oddělení sekretariátu primátora
b) Řídí a kontroluje veškerou činnost na úseku styku se sdělovacími prostředky
c) Řídí a kontroluje veškeré činnosti na úseku protokolu.
d) Řídí a kontroluje veškeré činnosti týkající se oficiálních akcí organizovaných Magistrátem města Ústí nad Labem a dle požadavků vedení města také akcí, na nichž se město jakkoliv podílí.
e) Společně se svými spolupracovníky (PR referentem a tiskovou referentkou) a dalšími složkami se aktivně podílí na tvorbě a uplatňování strategie public relations města Ústí nad Labem
f) Řídí a kontroluje veškerou činnost týkající se zahraničních vztahů města Ústí nad Labem, a to v oblasti styku s partnerskými městy a vyhledávání dalších zahraničních partnerských subjektů.
g) Dohlíží na čerpání rozpočtu oddělení.
Referent PR:
a) Vytváření a realizace projektů a programů informování a prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti
b) Systematické soustřeďování a vyhodnocování informací ve všech oborech činnosti organizace, tvorba odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací pro hromadné sdělovací prostředky
c) Mediální servis členům vedení města na akcích nebo při událostech organizovaných městem
d) Zajišťování publicity významných společenských akcí
e) Sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům, zpracování monitoru denního tisku včetně zpracování statistických přehledů
f) Zajišťování zveřejňování aktuálních informací orgánů územního samosprávného celku formou populárně- informačních materiálů
g) Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost, např. dnů otevřených dveří
h) Monitorování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace

4. Proč, když město v rámci úsporných opatření propustilo Milana Knotka, teď místo něj přijímá další dva pracovníky?
Mgr. Milan Knotek byl vedoucím kanceláře primátora ( mělo postavení odboru). Usnesením č.645/10 schválila Rada města změnu organizační struktury, kdy došlo ke zrušení celé kanceláře primátora, tedy i ke zrušení místa vedoucího kanceláře, které bylo obsazeno Mgr. Knotkem. Nově zřízené místo již není na úrovni vedoucího odboru, ale pouze oddělení, v souladu se zákonem 312/2002 Sb., muselo být znovu vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se mohl přihlásit i pan Mgr. Knotek.

5. Kolik budou pracovníci pobírat peněz – každý zvlášť?
Zařazení do platové třídy a platového stupně stanoví zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a katalog prací. Přesto na tento dotaz není možné jednoznačně odpovědět. Záleží na těchto atributech:
a) Typ ukončeného vzdělání
b) Počet odpracovaných let započítaných do praxe uznané k výkonu požadované práce (od toho se odvíjí zařazení zaměstnance do platového stupně).
Dále vedoucímu zaměstnanci náleží dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, §124 příplatek za vedení. Jeho výše se odvíjí od počtu podřízených zaměstnanců a je dána rozpětím dle odst.3 zmíněného paragrafu 124.
Zaměstnanci může být po zkušební době přiznán i osobní příplatek (to je ovšem nenároková složka platu), jehož výši navrhuje přímý nadřízený.

6. Kolik se přihlásilo uchazečů, kdo se přihlásil?
Na pozici vedoucího sekretariátu primátora se přihlásilo 42 uchazečů, na pozici referenta PR 56. K otázce „Kdo se přihlásil?“: nejsme oprávněni sdělovat jména uchazečů médiím bez jejich souhlasu.

7. Kdy budou přihlášky vyhodnocovány a kdy budou oznámeni „vítězové“?
Vzhledem k počtu přihlášených uchazečů a časovému vytížení stanovené výběrové komise se komise stále ještě zabývá předanými přihláškami Po důkladném prostudování přihlášek komise stanoví datum osobních pohovorů s uchazeči, Teprve poté rozhodne o výsledku výběrového řízení.

8. Kdy začnou pracovat?
Bude záležet na možnostech vybraných kandidátů.