image

Dotaz MF Dnes 8. 3. 2011 14:04: Lucie Chlebná

09.03.2011
Dobrý den,
Dobrý den, prosím o odpovědi k dotazům ohledně plateb za svoz odpadu.
1. Kdy jsou poplatky za svoz komunálního odpadu splatné?
2. Lidé byli zvyklí dostávat složenky od magistrátu už začátkem roku. Jak to bude letos? Bude město vůbec nějaké složenky rozesílat? Kdy?
3. Krátce po schválení této vyhlášky byla ze strany magistrátu řeč o tom, že ji město bude silně propagovat a informovat občany o všem, co s touto povinností souvisí. Kdy to nastane a v jaké formě?
4. Jak vysoký zisk z poplatků za odpad město ročně očekává?
5. Co bude z těchto peněz financováno?
6. Jakými způsoby lze poplatek uhradit?
7. Existují nějaké skupiny občanů, kteří jsou od této povinnosti osvobozeni?

Odpověď 9. 3. 2011
Dobrý den
Zdravím a odpovídám na níže uvedené otázky:

1) splatnost každého ročního poplatku za komunální odpad ve výši 500 Kč na osobu s trvalým pobytem v Ústí nad Labem je do 30.9. každého roku. Osvobozeny od poplatku jsou osoby do 3 let jejich věku.
2) poplatek je možné uhradit způsobem, který si občan sám zvolí:
a) bezhotovostním převodem na bank. účet Magistrátu č. 882833329/0800 vedený u České spořitelny a.s.
b) na pokladně inkasního odd. Magistrátu
c) prostřednictvím SIPO. Pro tento účel musí poplatník doručit na inkasní odd. spojovací číslo
d) složenkou doručenou prostřednictvím České pošty s.p.
Pokud občan (společný zástupce) doručí na inkasní odd. vyplněné „Oznámení“ a na něm vyplní způsob platby složenkou, tak v tomto případě mu inkasní odd. prostřednictvím České pošty zašle
složenku. Za doručení složenky (posílá se obyčejnou poštou) však inkasní odd. neručí a občan musí poplatek zaplatit v termínu splatnosti i bez této složenky.
Formulář „Oznámení …“ je k dispozici na webových stránkách města – adresa viz níž. Způsob platby může občan sdělit osobně i na inkasním odd. kde s ním toto úřednice sepíšou.
3) informační kampaň provádíme průběžně. Na několika místech na webových stránkách města je potřebná informace i s formulářem pro Oznámení. Minulý týden vyšel v Ústeckém deníku článek s podrobnou informací o znovuzavedení tohoto poplatku. Do konce tohoto měsíce chci ještě jednou formou inzerátu informovat občany o této záležitosti a to proto, že do roku 2008 včetně se platil poplatek 2x ročně a to polovina do 31.3. a druhá polovina do 30.9..
4) město plánuje v letošním rozpočtu příjem z výběru tohoto poplatku ve výši 38,8 mil. Kč..
5) oproti tomuto staronovému příjmu město v letošním roce zvýšilo výdaje na zlepšení pořádku a vzhledu města včetně správy zeleně a nakládání s odpady.
6) způsob úhrady poplatku je uveden v předchozím bodu 2). Osobně doporučuji občanům využít způsob placení prostřednictvím SIPO a to z několika důvodů: občané si nemusí hlídat termín splatnosti – to zajišťuje magistrát a také občan z převodu peněz nic neplatí. Navíc je zde velká výhoda, že bude poplatek zaplacen včas a odpadne nebezpečí navýšení poplatku v případě opožděné úhrady.
V případě opožděné platby poplatku, bude tento navýšen z 500 Kč na 1 500 Kč. V případě nezaplacení bude poplatek právně vymáhán včetně uplatnění exekuce.
7) od poplatku jsou osvobozeny děti do 3 let svého věku včetně celého kalendářního roku, ve kterém 3 let dovrší. Dále jsou od poplatku osvobozeni osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody, děti v kojeneckých ústavech, v dětských domovech a v dalších podobných případech dle Obecně závazné vyhlášky města č. 5/2010.
8) občan může zaplatit poplatek v průběhu celého roku až do 30.9. Tzn. pokud zaplatí dnes, tak splnil svou povinnost pro rok 2011. Při platbě je nutné uvést jako variabilní symbol své rodné číslo vcelku (tj. bez přerušení lomítkem).

Obdobná informace jako výše uvedená je také na www.usti-nad-labem.cz