image

Naše Ústí 7. 10. Jiří Laudát

11.10.2013
DOTAZ:

Dobrý den,
prosím o vyjádření k závěrům studie Agentury pro sociální začleňování o situaci v Předlicích. Zpráva je kritická k postupu úřadů, zmiňuje i například nevhodnou privatizaci domů městem či nedostatky v práci stavebního odboru. Souhlasíte se závěry zprávy a kritikou agentury? Co město dělá pro zlepšení situace v Předlicích a podobných problémových lokalitách?

ODPOVĚĎ:

S obsahem Analýzy bytové problematiky v Předlicích jsme se důkladně seznámili. Přestože se s některými závěry město neztotožňuje, shledává v negativních důsledcích privatizace shodu. Současné vedení města vždy kriticky přistupovalo k privatizaci významné části nemovitého majetku města, jejíž dopad je zřejmý zvláště v oblasti bydlení. V souvislosti se studií agentury pokládáme za důležité upozornit, že již v době jejího zpracování byla učiněna podstatná část opatření, která byla na jednání vyvolaném agenturou prezentována vedením města.
• Vznikla pozice Koordinátora pro integraci
• V oblasti bezpečnosti byly zřízeny pozice Asistenta prevence kriminality v lokalitách Krásné Březno, Mojžíř a Nové Předlice a v roce 2014 budou tyto pozice rozšířeny do lokality Střekov za předpokladu získané podpory ze strany MV ČR
• V oblasti bydlení byla učiněna opatření pro vytvoření kapacit krizového a sociálního bydlení
• Schválen odkup objektu v ul. Čelakovského za účelem zřízení kapacit sociálního bydlení
• Byl vyčleněn objekt v Předlicích z majetku UMO Město a převeden do majetku magistrátu města
• Byla učiněna opatření pro zastavení prodeje nemovitostí v lokalitě Předlice pochybným zájemcům
• Byla nabídnuta možnost spolutvorby systémových opatření města občanům Předlic
• V rámci příprav strategických dokumentů byla oblast sociálního bydlení včetně doprovodných aktivit zahrnuta do priorit města
• V objektu Corso (Krásné Březno) bylo vytvořeno zázemí pro krizové situace
• Městem je zpracovávána Koncepce sociálního bydlení, která bude zahrnuta do Komunitního plánu, jakožto horizontální cíl napříč všemi zastoupenými cílovými skupinami
• Pro nastolení účelného sdílení podstatných informací napříč relevantními subjekty města jsou v rámci zřízené skupiny sociálního konzilia precizována pravidla pro realizaci sociální práce v problematických oblastech
• Byly posíleny personální kapacity pracovníků OSPOD
• Byly provedeny kontrolní prohlídky nemovitostí zájmových území s akcentem na objekty vykazující stavební závady. V rámci prováděného monitoringu zájmových území stavebním úřadem byly prováděny úkony ve smyslu stavebního zákona pro zjištění stavu budov včetně pozemků a zajištění podkladů pro podporu správních činností

Ředitel agentury pan Šimáček na prezentaci analýzy sdělil zástupcům města, kteří uvedená opatření představili přítomným: „Smekám, co vše jste dokázali.“