image

Dotaz Právo 7. 4. 2011: Aleš Pelikán

08.04.2011
Dobrý den,
Má dotaz k vytvoření nízkoemisních zón v Ústí.

1. Ústí prý má zájem na vytvoření nízkoemisních zón ve městě, prosím k tomu o vyjádření některého z čelných představitelů radnice, co si od toho vedení města slibuje?
2. Kde by měly zóny být, jsou stanovené oblasti případně jednotlivé ulice? Které?
3. Nový zákon není ještě definitivně schválen, přesto existuje nějaký časový horizont?
4. S jakými úskalími by se při vytvoření zóny muselo město vypořádat?

Odpověď
Dobrý den
1. „Město Ústí nad Labem se pochopitelně snaží zabezpečit pro své obyvatele zlepšení kvality ovzduší jak na celém území města, tak v lokalitách, kde dochází k překročení imisních limitů tuhých znečišťujících látek a chce k tomu využívat všech legislativně dostupných prostředků. Možnost pomoci obyvatelům města v oblastech s největším znečištěním ovzduší z dopravy formou vyhlašování nízkoemisních zón však ve městě Ústí nad Labem naráží na veliké technické a legislativní problémy. A to s ohledem na místní konfiguraci terénu, a na stávající systém dopravního řešení a zástavby města.
Z legislativního hlediska musí město, aby se vůbec ve vedení města dalo diskutovat o možnosti vyhlášení nízkoemisních zón, doopravdy počkat až na konečné znění jednotlivých ustanovení novely zákona o ochraně ovzduší.
Podle nám známých ustanovení záměru zákona, by mělo být možné vyhlásit nízkoemisní zónu v lokalitách, kde došlo překročení některého z imisních limitů znečištění uvedených v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 zákona – a tyto limity se v průběhu schvalování zákona ještě mohou změnit. Ve městě Ústí nad Labem by se pravděpodobně jednalo především o oblasti hlavních dopravních tras, které městem procházejí. Protože však nebude možno vyhlásit nízkoemisní zónu v oblastech, kde nedochází k překročení imisního limitu, bude nutno pečlivě zvážit, jaké dopady by vyhlášení nízkoemisní zóny přineslo do jiných oblastí města“, řekla náměstkyně primátora Helena Kubcová.

2. Z hlediska technického projektování rozsahu jednotlivých nízkoemisních zón musíme upozornit, že (pokud nedojde ke změně novely zákona o ochraně ovzduší v průběhu schvalovacího procesu) bude možné stanovit nízkoemisní zónu na průjezdních úsecích silnic a dálnic pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu, a nebo mimo zastavěné území téže, nebo sousední obce, existuje jiná dálnice nebo silnice stejné, nebo vyšší třídy, po které je možné zajistit obdobné dopravní spojení. Z tohoto vyplývá, že do doby dostavby dálnice D8 přes České Středohoří, nebude možno počítat s omezením dopravy na silnici I/30 a II/261. Rovněž město nemá v současné době na svém území adekvátní dopravní náhradu (z hlediska odpovídající třídy komunikace) za silnice II/253 a II/258. A to jsou ty hlavní trasy, kde by bylo z hlediska ochrany ovzduší bylo vyhlášení nízkoemisní zóny oprávněné.

3. Po přijetí novely zákona o ochraně ovzduší v jeho definitivní podobě, si vedení města zajisté vyžádá od odboru životního prostředí pečlivý rozbor možností, jestli by oprávnění k vyhlášení nízkoemisních zón nemohlo pro obyvatele města, alespoň v některých jeho oblastech, přinést snížení zátěže znečištění ovzduší. Dle stávajících rozborů však předpokládáme, že se řešením otázky nízkoemisních zón ve městě bude vedení města moci podrobněji zabývat, jakmile bude dokončena stavba dálnice D8 přes České Středohoří.

4. Obec v nařízení o vyhlášení nízkoemisní zóny vymezí emisní kategorie vozidel, které mají povolený vjezd do této zóny. To znamená, že pro dopravní prostředky, které nebudou požadované emisní limity splňovat, bude vjezd do zóny uzavřen, a tato vozidla budou muset vymezenou zónu objíždět, nebo budou muset být na okraji vymezené oblasti odstavena. Bylo by pochopitelně výborné, pokud by to bylo na záchytných parkovištích, odkud by se řidiči mohli dostat na požadované místo ve městě hromadnou dopravou. Začátek a konec nízkoemisní zóny mají být označeny svislými dopravními značkami. Vjezd do nízkoemisní zóny by pak byl povolen pouze silničním motorovým vozidlům označeným emisní plaketou, s uvedením příslušné emisní kategorie podle prováděcího předpisu zákona o pozemních komunikacích, kde výrobu a distribuci těchto emisních plaket by měl zajišťovat Magistrát města. Takže za nejzávažnější problémy lze v případě města Ústí nad Labem považovat: nalezení vhodných ploch a finančních prostředků pro budování záchytných parkovišť, a pravděpodobně související významný zásah do dopravního systému městské hromadné dopravy.