image

Dotaz MF Dnes 18. 5. 2011: Lucie Chlebná

18.05.2011
Zdravím a prosím o vyjádření k možnému krácení dotace na rekonstrukci Městských sadů.

1. Jaké připomínky město k protokolu od Úřadu Regionální rady Severozápad vzneslo?

2. Jsou podle města argumenty Úřadu Regionální rady Severozápad oprávněné?

3. Pokud by ke krácení dotace opravdu došlo, z jakých zdrojů by město ztrátu hradilo, jakým způsobem by to zasáhlo do jeho rozpočtu?

4. Jaké kroky nyní město podnikne, aby krácení dotace zabránilo?

Dotaz Ústecký deník 18. 5. 2011: Martin Klimeš
Měl magistrát nějaké připomínky ke zprávě regionální rady, která rozhodla o vrácení části dotace na Městské sady? Jaké? Už je magistrát radě doručil? Jaké je stanovisko města k hrozbě navrácení dotace? Kde peníze vezme? Bude hledat konkrétního viníka? Kdo faktury podepsal?

Odpověď: posílám vyjádření Odboru strategického rozvoje
Závěrem kontrolního protokolu ÚRR je výtka Městu ve věci nedodržení rozmístění a celkového počtu dodaného mobiliáře v Městských sadech a předmět dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2010 k odsouhlasenému poměru uznatelných a neuznatelných nákladů projektu.
K tomuto uvádíme, že mobiliář byl dodán v souladu se změnou projektu a uzavřenou smlouvou o dílo v počtu i požadované struktuře.
Předmět dodatku č. 3 je zcela v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a neměl by mít vliv na krácení uznatelných nákladů, což rozporujeme a dokládáme. Dodatek byl součástí příloh ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 1. 6. 2010 a ÚRR ho tedy měla k dispozici.
Dále protokol řeší údržbu a obnovu vandaly poničených částí parku, zde město postupuje dle zvyklostí nahlášením těchto skutečností pojišťovně a v některých případech i Policii ČR.
Předpokládáme, že námi rozporované změny v poměru uznatelných a neuznatelných nákladů budou ÚRR vypořádány přibližně do měsíce, kdy bude zřejmé, zda dojde k navýšení neuznatelných nákladů či nikoli. Finanční dopad do rozpočtu města budeme řešit následně v jeho skutečné výši.