image

Dotaz Ústecký deník 2. 12. 2011 : Vít Lukáš

05.12.2011
DOTAZY:

Volal nám čtenář, že se kácí stromořadí ve Veslařské ulici – i čistírny odpadních vod. Můžete mi, prosím, zjistit, zda je na to povolení, kdo ho dostal, kolik stromů bude pokáceno a z jakého důvodu
Předem děkuji

Vít Lukáš
Ústecký deník

ODPOVĚĎ:

Povolení ke kácení 33 ex. topolu kanadského (Populus canadensis), rostoucích jako jednolité stromořadí podél vlečky na p.p.č. 557/18 v k.ú. Neštěmice bylo vydáno dne 4.4.2011 žadateli a vlastníku pozemků, na kterých topoly rostou - Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, kterému byla zároveň uložena náhradní výsadba celkem 56 kusů dřevin.
Magistrát města Ústí nad Labem - odbor životního prostředí, obdržel dne 1.2.2011 žádost Severočeské vodárenské společnosti o povolení pokácení 33 ex. topolu, rostoucích na p.p.č. 557/18 v k.ú. Neštěmice, Ústí nad Labem. Žádost byla podána z důvodu špatného zdravotního stavu předmětných dřevin, a z obavy jejich pádu do areálu ČOV Neštěmice.
Dne 15.2.2011 bylo na uvedeném pozemku provedeno ohledání místa. Bylo zjištěno, že se jedná o stromořadí kanadských topolů vysazených 2 - 4 m od sebe. Stromy jsou značně poškozené větrem, u dvou jedinců došlo k zásahu bleskem. Z některých stromů jsou již pouze torza kmenů. U některých jedinců nedošlo k vytvoření koruny z kosterních větví, ale jednalo se u nich pouze o kmeny s postranním obrostem ze slabých větví. Takovéto stromy nemají možnost perspektivnímu růstu po uvolnění z porostu a došlo by k jejich statickému selhání.
Při místním šetření byl prověřován zdravotní stav jednotlivých stromů. Stromy byly očíslovány podle postupu správního orgánu, a to ve směru od cesty, podél vlečky, směrem k Tonasu. Strom č. 1 má ulomenou korunu ve výšce 2,5 m. Je silně proschlý
Strom č. 2 silně prosychá, v koruně je několik polámaných větví.
Strom č. 3 je téměř mrtvý, bez koruny, jedná se o torzo kmene o výšce asi 5 m.
Strom č. 4 je silně polámaný, skoro všechny větve jsou ulomené, silně prosychá.
Strom č. 5 je silně proschlý, koruna je nasazena ye výšce asi 7 m.
Strom č. 6 výška nasazení koruny je asi v 7 m, je silně polámaný.
Strom č. 7 se větví ve výšce 1,5 m, jedna část je výrazně vykloněna nad vlečku. Bez kosterních větví, výška stromu je asi 15 m.
Strom č. 8 nemá vytvořenou korunu z kosterních větví, pouze obrost na kmeni.
Strom č. 9 je silně proschlý, vykloněný nad vlečku, opět nemá vytvořenou korunu z kosterních větví.
Strom č. 10 dvojkmen, má silně polámanou korunu, jeden kmen je se zcela ulomeným vrcholem.
Strom č. 11 má na kmeni rozsáhlé poranění, je silně proschlý, v koruně několik ulomených kosterních větví.
Strom č. 12 má zcela ulomenou korunu ve výšce asi 7 m.
Strom č. 13 má vytvořenou korunu z kosterních větví, ale téměř všechny větve jsou polámané. Ve výšce 3 m je rozsáhlý zátrh, nezavaluje.
Strom č. 14 má ulomenou korunu.
Strom č. 15 nemá vytvořenou korunu z kosterních větví, jedná se pouze o kmen s obrostem.
Strom č. 16 je silně proschlý s několika ulomenými větvemi v koruně.
Strom č. 17, jedná se pouze o torzo stromu bez koruny.
Strom č. 18 je poměrně mladý jedinec, ovšem bez vytvořené koruny, má pouze vytvořený kmen s obrostem.
Strom č. 19 má velmi silně polámanou korunu.
Strom č. 20 opět nemá vytvořenou korunu, je silně vykloněn z osy směrem na vlečku.
Strom č. 21 má v koruně velké množství polámaných silných větví.
Strom č. 22 má zcela ulomenou korunu ve výšce asi 9 m.
Strom č. 23 je v relativně nejlepším stavu, po uvolnění z porostu by však hrozilo jeho statické selhání. Stromy rostoucí v porostu mají zcela jinou strukturu dřeva s delšími slabšími vlákny a po uvolnění se velmi snadno lámou i při běžných klimatických podmínkách.
Strom č. 24 je silně vykloněn, v koruně je několik rozsáhlých zátrhů po odlomených větví. Strom prosychá.
Strom č. 25, stejný stav jako u stromu č. 24
Strom č. 26 má v koruně velkou ránu po ulomené větvi, která se táhne až po kmeni. Zátrh má délku několik metrů.
Strom č. 27 je silně proschlý, koruna nasazena ve výšce asi 7 m a pouze ze slabého obrostu.
Strom č. 28 je mladý jedince, ovšem bez vytvořené koruny, pouze s obrostem na kmeni.
Strom č 29 je téměř mrtvý, bez koruny, na kmeni jsou plodnice chorošovitých hub.
Strom č. 30 má na kmeni rozsáhlou ránu. Trhlina po odlomení části koruny začíná asi v 9 m nad zemí a táhne se asi 2 m.
Strom č. 31 se kondominantně větví ve výšce 5 m, další větvení již není vytvořenou, pouze se vytváří slabý obrost. Je silně proschlý.
Strom č. 32 má ulomenou korunu
Strom č. 33 opět má ulomenou korunu ve výšce asi 5 m.
Prakticky všechny stromy byly ve velmi špatném zdravotním stavu, s výjimkou stromů č. 2, 18, 21 a 23. Tyto 4 stromy byly sice ještě v relativně dobrém zdravotním stavu, ale vzhledem k tomu, že po celou dobu svého života rostly v zapojeném porostu, neměly vytvořenou dostatečně hmotnou korunu. Stromy rostoucí v zápoji pak mají i k tomu uzpůsobenou strukturu dřeva s delšími a slabšími vlákny, typickou právě pro dřeviny rostoucí v zápoji. Po uvolnění takovýchto dřevin ze souvislého porostu, a v případě jejich ponechání in situ, by došlo u těchto jedinců k vysokému statickému namáhání, na které nejsou připravené. V těchto případech je velmi vysoké riziko statického selhání stromů.
Správní orgán tak musel uznat argumenty žadatele za opodstatněné, a po úplném doplnění žádosti o povolení kácení stromů, které obdržel dne 15.3.2011, vydal v prvním odstavci zmíněné rozhodnutí.