image

Dotaz časopis Týden, 23. 5. 2012 Josef Kolina

29.05.2012
DOTAZ:

Chystá město Ústí nad Labem zavedení nízkoemisní zóny v centru města, před časem se o takovém záměru mluvilo, v jakém je to stádiu?

Odpověď:

Stanovisko Odboru životního prostředí:
Město Ústí nad Labem se usilovně snaží zabezpečit pro své obyvatele zlepšení kvality ovzduší v lokalitách, kde dochází k překročení imisních limitů tuhých znečišťujících látek, ale i dalších škodlivin v ovzduší, a chce k tomu využívat legislativně dostupných prostředků.
V konkrétních geografických podmínkách statutárního města Ústí nad Labem je ale nutno doopravdy pečlivě zvážit dopady a rozsah případného vyhlášení nízkoemisní zóny.
Je nutno vzít v úvahu, že podle ustanovení zákona je možné vyhlásit nízkoemisní zónu tam, kde dochází k překročení stanovených imisních limitů znečištění ovzduší. A k překroční těchto limitů ve městě Ústí nad Labem dochází především v nízko položených oblastech labského údolí. A jedná se tak převážně o oblasti hlavních průjezdných nadregionálních a regionálních dopravních tras.
Zde je nutno vzít na vědomí i ustanovení zákona, že na průjezdních úsecích silnic a dálnic je možné stanovit nízkoemisní zónu pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu, nebo mimo zastavěné území téže nebo sousední obce, existuje jiná dálnice či silnice stejné nebo vyšší třídy, po které je možné zajistit obdobné dopravní spojení.
Z uvedeného, po podrobném přezkoumání dopravní zátěže, téměř jednoznačně vyplývá, že:
1) do doby dostavby dálnice D8 přes České Středohoří, nebude možno počítat s omezením dopravy na silnici I/30 2) do doby zprovoznění dálničního přivaděče Děčín - Žďárek, nejsme v žádném případě schopni zajistit omezení průjezdné dopravy na silnicích II/253 a II/258.
3) Město rovněž nemá v současné době na svém území adekvátní dopravní náhradu (z hlediska odpovídající třídy komunikace) za silnici II/261.
A trasy těchto komunikačních tahů jsou právě ty hlavní lokality, kde by bylo z hlediska ochrany ovzduší, vyhlášení nízkoemisní zóny oprávněné.
Město Ústí nad Labem se bude i nadále snažit zabezpečovat pro své obyvatele co nejzdravější životní podmínky. Proto se také řešením otázky nízkoemisních zón ve městě, bude podrobně zabývat, jakmile bude dokončena výstavba dálnice D8.