image

Dotaz Ústecký deník 13.7.: Janni Vorlíček

18.07.2011
Dobrý den,
1) Jak vypadá, či bude vypadat účast města na práci Agentury pro sociální začleňování v městské části Předlice?
2) Bude vůbec nějaká?
3) Pokud ano, jakou formou se na ní město bude podílet, dříve se hovořilo o domu, kde bude nějaký klub, poradenské služby, případně městská policie, do jakého stádia to dospělo?
4) Kolik to město případně bude stát?
5) Kdy začne realizace akce, pokud začne?
6) Má město vlastní integrační, nebo sociální programy pro Romy?
7) Pokud ano, jaké?
8) Kolik stojí a na čem jsou konkrétně postaveny?

Odpověď:
1) 2)
Vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách prodloužila své působení ve městě Ústí nad Labem do konce roku 2012. Nový lokální konzultant agentury zahájí své působení v průběhu měsíce srpna 2011. Hlavním cílem vzájemné spolupráce v roce 2011 a dále bude především vytvoření Strategického plánu inkluzivních nástrojů, který by měl ve střednědobém horizontu (cca 4 let) konkrétně napovědět a ukázat, kam směřovat, co nadále v oblasti sociální integrace nejchudších obyvatel města Ústí nad Labem (včetně Předlic) podporovat, na vznik jakých projektů a programů se zaměřit. Plán naváže a významně doplní již schválený Komunitní plán péče o občany města a Městskou koncepci prevence kriminality. Vládní agentura dále v rámci vzájemné spolupráce přislíbila asistenci při přípravě a realizaci souvisejících projektů.
3) 4) 5)
Od vzniku tzv. Akčního centra v Předlicích (zázemí pro městskou policii, poskytování sociálních služeb a další..) město Ústí nad Labem v současné době upustilo a to vzhledem k omezeným možnostem financování takto rozsáhlého investičního projektu.
Magistrát města Ústí nad Labem se na situaci v sociálně vyloučené lokalitě podílí například následujícími aktivitami:
- Nové vedení města navázalo na tzv. předlickou Akční skupinu, která byla ustavena bývalým primátorem města Ústí nad Labem Janem Kubatou. Cílem činnosti skupiny, která je složena ze zástupců města, samosprávy, městské policie, Policie ČR, neziskových organizací ad. je především:
1) připravovat a realizovat konkrétní praktické kroky zaměřené na posílení bezpečnosti a vymahatelnost práva v lokalitě Předlice např. se zaměřením na dodržování zákonů a pravidel ze strany majitelů objektů v lokalitě
2) vzájemně se informovat o klíčových aktivitách a významných skutečnostech ve vztahu k lokalitě Předlice ze strany zapojených institucí ad.
- Městská policie města Ústí nad Labem projevila zájem o zapojení se do projektu ministerstva vnitra zaměřeného na vznik pozice asistentů prevence kriminality přímo při Městské policii (mj. v lokalitě Předlice, Krásné Březno, Neštěmice a Mojžíř), jejichž činnost by významně přispěla k vyšší bezpečnosti a dodržování pořádku v těchto lokalitách, tedy i v Předlicích. V současné době probíhá výběr lokalit ze strany Ministerstva vnitra.
6) 7) 8)
a) Město Ústí nad Labem nerealizuje vlastní programy. Programy realizují ve městě Ústí nad Labem především neziskové organizace.
b) Město v rámci svého dotačního kalendáře podporuje projekty poskytovatelů sociálních služeb také v oblasti péče o sociálně vyloučené skupiny obyvatel. Pro rok 2011 byla z městského rozpočtu na tyto projekty vyčleněna částka 1.039.000,-. Částka je určena 6-.ti organizacím jako finanční podpora sociálních služeb realizovaných dle zákona o sociálních službách.