image

Dotaz MF Dnes 3.5.2011: Andrea Angermannová

04.05.2011
Hezký den,
novým fenoménem v kraji je rabování kontejnerů na pír a odvoz do sběren. Lidé si na vybírače popelnic stěžují dlouhodobě, protože popelnice a kontejnery vyhází a nechají po sobě nepořádek.
1. Jak město tyto problémy řeší?
2. Nezvažujete, že kontejnery na papír a popelnice v problémových lokaitách zamknete, aby šlo odpad tam jen dohazovat, ale ne vyndavat?
3. V jakých lokaitách je s vybírači největší problém?

Odpověď: Odbor životního prostředí
1. Otázku dopadů na odměny, které město Ústí nad Labem dostává od společnosti EKO-KOM za sběr obalových složek odpadů, které by městu mohly vzniknout při vybírání odpadového papíru a plastů z kontejnerů na využitelné složky odpadů, z hlediska řeší odbor životního prostředí tím, že naléhavě požádal všechny sběrny odpadů ve městě Ústí nad Labem, aby důsledně u všech odběrů sběrového papíru a plastů zajišťovaly (v rámci důsledného naplňování jejich schválených provozních řádů) od předávajících osob vyplnění všech údajů do předávacích dokladů, potřebných pro společnost EKO-KOM, k uznání zabezpečení sběru obalových složek odpadů městem Ústí nad Labem. A dále odbor ŽP důsledně provádí kontrolu ve všech sběrnách odpadů na území města.
Nepořádek, který po sobě někteří vybírači odpadů zanechávají, je porušením obecně závazné vyhlášky města o čistotě, které lze řešit buď blokovou pokutou uloženou městskou policií, nebo přestupkovým řízením vedeným úřady městských obvodů.
Vyjádření MP:
Na úseku odpadového hospodářství strážníci městské policie dnes a denně řeší porušování zákona, ale i porušování obecně závazných předpisů vydaných městem. Nejčastějšími případy jsou situace, kdy různé osoby „vyhrabávají „ z kontejnerů na odpady předměty a věci, jako jsou např. oblečení, zbytky potravin a kovové předměty. Při této činnosti dochází k značnému znečištění veřejného prostranství, a pokud se strážníkům podaří zadržet osobu při této činnosti, hrozí ji bloková pokuta až do výše 1 000 Kč nebo správní řízení, ve kterém může být uložena pokuta až 20 000 Kč. Jelikož kontrola v této oblasti je velice náročná hlavně ve vztahu k celkovému počtu kontejnerů na území města, vítá městská policie jakékoliv oznámení od občana, kdy stačí uvést ulici případně nejbližší číslo popisné, kde dochází k rabování kontejnerů a zákrok strážníků může být proveden okamžitě.
2. Úplná změna typů velkoobjemových nádob tříděného odpadu tak, aby se vložené odpady nedaly vyndávat, by byla v Ústí nad Labem velice problematická. Představovala by v podstatě úplný přechod na systém sběrových nádob např. typu „zvonů“, či odpadových nádob využívaných pro sběr starého textilu, případně vybudování podzemních stanovišť. A takovéto přebudování systému sběrových nádob jen pro plasty a papír by představovalo náklady města v úrovni více než 7 mil. Kč. A podzemní stanoviště mají ještě i další problém. Jsou nejen velice nákladná, ale především je v Ústí nad Labem velice obtížné nalézt pro jejich umístění vhodnou dostatečně velkou plochu, přístupnou pro obyvatele i pro svozovou techniku, a pod kterou navíc nevedou žádné inženýrské sítě. A ještě jedno upozornění: do zvonů se papírové odpady poměrně obtížně vkládají a odbor životního prostředí se obává, že by nepořádek kolem takto vybudovaných stanovišť mohl být větší, než je kolem stávajících.
3. Odbor životního prostředí zatím neeviduje žádnou oficiální stížnost od našich obyvatel. Při kontrolách svozu a doúklidu, které pracovnice úseku odpadového hospodářství odboru ŽP pravidelně provádějí, však zaevidovaly nespokojenost obyvatel s nepořádkem, který po sobě nechávají někteří vybírači odpadů, především v západní části MO Severní Terasa – v oblasti ul. Sociální péče.
Vyjádření MP:
Pokud se jedná o vybírání kontejnerů na tříděný odpad, zatím městská policie nezaznamenala zvýšený zájem o vyhraněný druh odpadu jako je třeba papír.