image

Dotaz ČTK 19. 3. : Jan Beránek

21.03.2012
DOTAZ:
1) Co je přesnou příčinou nestability svahu? Na pohled nejde o nijak prudký kopec.
2) Ze zápisů ze zastupitelstev vyplývá, že od roku 2009 žádali místní minimálně třikrát o zrušení dosavadní, mnohem menší uzávěry. Je možné, že by se s magistrátem soudili o cenu, způsobenou znehodnocením pozemku? A kolik lidí si podle odhadu magistrátu chtělo na dosavadních zahradách postavit standardní dům?
3) Jaký administrativní proces okolo této uzávěry proběhne?

ODPOVĚĎ:
Vyjádření OÚPSM
Ad 1) Na základě informací České geologické služby leží levobřežní svah Bílého potoka převážně na křídových sedimentech vápnitých jílovců březenského souvrství, které patří mezi horniny mimořádně náchylné ke svahovým pohybům.
V roce 1972 zde došlo k částečné rekultivaci svahu navážením výsypkového materiálu z dolů v nepravidelných mocnostech za účelem vyrovnání terénu pro stavbu budoucí zahrádkářské kolonie. To vedlo na konci 70. let ke vzniku komplikovaného sesuvu v tomto území.
Dle Inženýrskogeologického zhodnocení sesuvného území od České geologické služby z roku 2011 je svah nyní ve stadiu dočasně zklidněném. Není však vyloučeno, že pohyby mohou být v dalších desetiletích obnoveny.

AD 2) Dosavadní stavební uzávěra řeší menší území, ale zakazuje provádění veškerých novostaveb i změn na všech stávajících stavbách – tj. veškerých přístaveb, nástaveb a stavebních úprav.
Návrh nového územního opatření o stavební uzávěře řeší rozsáhlejší území, avšak již umožnuje výstavbu objektů drobných lehkých konstrukcí respektující způsob využití dle platné územně plánovací dokumentace. V případě vydání územního opatření o stavební uzávěře tedy nedojde ke znehodnocení pozemků v předmětné oblasti.
Odbor územního plánování a správy majetku MmÚ neeviduje žádné žádosti o výstavbu standartních rodinných domů v této lokalitě.

Ad 3) Návrh územního opatření o stavební uzávěře byl vyvěšen veřejnou vyhláškou dne 15. března 2012. V současné době mohou dotčené osoby podávat písemné, odůvodněné námitky a připomínky ke správnímu orgánu (OÚPSM) ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyhlášky (tedy do 30. dubna 2012 včetně). Včas podané námitky a připomínky budou poté vyhodnoceny a popř. zapracovány do návrhu územního opatření o stavební uzávěře. Tento bude následně předložen Radě města Ústí nad Labem k posouzení. Územní opatření o stavební uzávěře vydává v přenesené působnosti rada obce formou opatření obecné povahy podle správního řádu.