image

Dotaz lidovky.cz 15. 11. : Ondřej Stratilík

16.11.2011
DOTAZ:

Chtěl bych se jen zeptat, jestli jste při vyhlášeném stupni regulace už někdy přistoupili k "omezení provozu mobilních zdrojů znečištění" (aut). Pokud ne, tak z jakého důvodu?

ODPOVĚĎ:

Město Ústí nad Labem je položeno ve velice specifických geografických podmínkách úzkého kaňonu Labského údolí při soutoku řek Labe a Bílina, kde podél těchto vodních toků jsou od nepaměti vedeny hlavní a nadregionální silniční i železniční dopravní trasy – dnes silnice I/30, II/261, II/258, II/ 253, které v současné době nelze odklonit mimo centrum města po nějakých jiných komunikacích odpovídající kvality.
Zásadní znečištění při inverzních stavech ovzduší vedoucích k vyhlášení signálu regulace zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, se kumuluje právě podél těchto hlavních silničních tepen. Pro doplnění k tomu uvádím, že znečištění polétavým prachem v centru města se pohybovalo v uplynulých 24 hodinách v úrovni 100 – 136 μg prachových částic PM10/m3 vzduchu, znečištění ovzduší ve výše položených částech města, kde žije převážná část našich obyvatel, bylo v úrovni 58 – 113 μg prachových částic PM10/m3 vzduchu. Velice podrobně jsme zkoumali možnosti omezení tranzitní dopravy na nadregionálních dopravních tepnách, které dnes prakticky po rovině a bez významných dopravních omezení prochází centrem města, a museli jsme akceptovat závěr, že jakékoli odklonění tranzitní dopravy z uvedených komunikací do jiných objízdných tras by v současné době, ve svém důsledku, přineslo našim obyvatelům pouze až trojnásobné zvýšení emisí z dopravy.
Po dobudování dálnice D8 přes České Středohoří se pochopitelně, ke zvážení možnosti omezení dopravy na silnici I/30 v době vyhlášení smogových situací, podrobně vrátíme.