image

Dotaz Ústecký deník 13. 6. 2011: Jitka Hadašová

14.06.2011
V obci Ryjice pod LDN je již delší dobu černá skládka. Původce je znám (stavebník, který zde rekonstruuje objekt) a údajně mu ústecký magistrát (odbor životního prostředí?)udělil již dvakrát pokutu. Přesto skládka nemizí, naopak se prý stále rozrůstá. Byly pokuty uhrazeny? A co, kromě pokut, může magistrát udělat, aby původce skládku odstranil a dělá to?

Odpověď:
Na základě stížnosti paní Jaroslavy Kouskové, starostky obce Ryjice, na zmiňovanou černou skládku, provedl odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem (dále jen OŽP MmÚ) dne 27.10.2010 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že na p.p.č. 139 v k.ú. Ryjice je navážen stavební odpad – stavební suť, cihly, úlomky dlažby, kamení atd. Odpady jsou na místě rozhrnovány a zaváženy zeminou. Výše zmíněná parcela je v majetku firmy ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří.
Na základě tohoto šetření pojal OŽP MmÚ podezření, že společnost ALLKON s.r.o. zde provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, resp. k ukládání odpadů na povrchu terénu, bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu – Krajského úřadu Ústeckého kraje (§ 66 odst. 3 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).
Protože vedení správního řízení za porušení výše uvedené povinnosti, kdy právnická osoba nakládá s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není povoleno, není ve správní kompetenci MmÚ, musel odbor ŽP postoupit podání paní starostky obce Ryjice příslušnému orgánu – České inspekci životního prostředí (dále jen ČIŽP) – což, v souladu s ustanovením § 12 správního řádu, učinil dne 1.11.2010.
Dne 6.12.2010 jsme obdrželi od ČIŽP informaci, že na základě jejich místního šetření zjistili u společnosti ALLKON s.r.o. předpoklad porušení §12 zákona o odpadech a že se společností bude zahájeno správní řízení. Zatím nemáme zprávu, zda ČIŽP řízení se společností ALLKON s.r.o. ukončil.