image

Dotaz MF Dnes 26.7.: Lucie Chlebná

05.08.2011
Dobrý den,
prosím o odpovědi k otázce výstavby obchodního komplexu na Střekově vedle budovy soudu.
1. Jaký postoj má město k tomu, že by v této jeho části, poměrně blízko centra, měl vyrůst podobný obchodní komplex, jako je třeba mezi Předlicemi a Trmicemi?
2. Bude se město snažit ovlivnit výslednou architektonickou podobu projektu?
3. Probíhají v této souvislosti nějaká jednání se společností Sallerova výstavba, která je investorem projektu? S jakým výsledkem?


Souhrnnou odpověď na dotazy zpracoval Odbor životního prostředí.

Dne 30.6.2011 projednávala Rada města Ústí nad Labem Oznámení EIA záměru „Obchodní centrum Ústí nad Labem - Střekov“ zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložený záměr na výstavbu 3 bloků obchodních center doplnil oznamovatel výpočtem a prohlášením investora, že budou dodrženy závazné podmínky územního plánu statutárního města Ústí nad Labem platné pro území K 1 Dolní Střekov. Dále, že dojde k úpravě velikosti jednotlivých obchodních bloků tak, aby jejich plochy nepřesáhly limit 2000 m2, a že zásobování obchodních center bude zajišťováno z prostorů vnitroblokových parkovišť a nikoli z ulice Kramoly. Při jednání připomenula paní starostka Městského obvodu Střekov, že třída Národního odboje vytváří důležité centrum města a požadavek na architektonické řešení a členění fasád navrhovaných bloků obchodního centra na úrovni, které přinese skutečné dotvoření této části města.

Po podrobném projednání záměru Rada města vznesla na oznamovatele a investora záměru následující požadavky.
Rada města Ústí nad Labem požaduje v dalších stupních projektové dokumentace, a při navazující realizaci záměru, zajistit:
 fasádní pláště orientované do ulice Kramoly a Národního odboje musí být řešeny na vysoké architektonické úrovni tak, aby byly důstojným nástupcem bývalého centra městského obvodu a protějškem v ulici Kramoly umístěných soudních budov.
 Vizualizaci záměru pak předložit radě města k připomínkám.
 V souladu s požadavky územního plánu města Ústí nad Labem musí být zajištěna průjezdnost ulice Hviezdoslavova, která je součástí nezastavitelných veřejných prostranství města
 Ozelenění parkovišť a dotčených veřejných prostranství vhodnými dřevinami musí být navrženo tak, aby vytvářelo i účinnou zelenou clonu mezi parkovištěm obchodního centra a obytnými objekty v ulicích Mánesova a Varšavská.
 Řízené odvádění dešťových vod vést přes retenční vodní zdrž tak, aby těmito balastními vodami nebyly zbytečně zatěžovány čerpací stanice kanalizačního systému.