image

Dotaz Ústecký deník Český rozhlas Sever 28. 6. 2011: Jitka Hadašová, Gabriela Hauptvogelová

01.07.2011
Dobrý den,
15. „Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury“ – výběrové řízení na
zhotovitele stavby a koordinátora BOZP
Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí OI
- Jaké firmy se přihlásily do výběrového řízení a jaké nabídly ceny?
- Byly nějaké firmy z VŘ vyřazeny (+ proč)?
- Jakých 5 firem se dostalo do losování?Jaký byl výsledek?
- Která firma a s jakou cenou zakázku získá (za předpokladu, že radní výběr losem potvrdí)?Jde o nejnižší nabízenou cenu?
- Bude město vše hradit ze svého rozpočtu nebo využije čerpání dotace (v jaké výši, od koho)?
- Kdy by měly práce začít a skončit?
- Nebude se stavět lávka nad Krušnohorskou ulicí – jak bude zajištěna bezpečnost přecházejících? Počítá se např. se semafory na přechodech či jiným opatřením? Pokud ano, předpokládám, že to nebude součástí výstavby sport. centra (alespoň z kvalifikační dokumentace to nevyplývá). Kolik to bude město stát a bude to provedeno současně s dostavbou centra?

16. Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta v Ústí nad Labem – zpracování
projektové dokumentace – veřejná zakázka malého rozsahu
Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí OI
O jaké hřiště jde? V čem by měla spočívat rekonstrukce? Jaké by měly být zdroje financování? Kdy by měla být rekonstrukce provedena? Jaké předpokládáte náklady na rekonstrukci?

Odpověď:
1 – 3. Z dotazů je zřejmá značná neznalost zákona 137/2006 Sb. Proces výběrového řízení probíhal následovně:

Dne 11. 4. 2011 provedl zadavatel posouzení kvalifikací zájemců, kteří podali žádost o účast v užším řízení. Přihlásilo se celkem 37 zájemců, z nichž 4 byli vyloučeni pro nesplnění kvalifikačních předpokladů. Z ostatních 33, kteří splnili kvalifikační předpoklady, bylo dne 5. 5. 2011 za přítomnosti notářky a zájemců vylosováno 5 zájemců (uchazečů) a ti byli vyzváni ve smyslu zákona 137/2006 Sb. k předložení nabídky.
V termínu dle čl. 7 výzvy Lhůta pro podání nabídek, to je do 13.6.2011 do 10:00 hodin, odevzdali nabídku níže uvedení uchazeči:

1. AQUASYS spol. s r.o., Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou, IČ:25344447
2. REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem, IČ:25041738
3. Z.E.R.O.STAV inženýring a.s., Chlumecká 327, Chlumec, IČ:28673042
4. Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Černovická 4264, Chomutov, IČ:44567022
5. FISA s.r.o., Ctiborova 407, Kladno, korespon. adresa: Smečenská 117, Slaný, IČ:47541733

4. Nabídky uchazečů byly posuzovány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění, dle nejnižší nabídkové ceny v souladu s výzvou čl. 6 a § 78 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma AQUASYS spol. s r.o., Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou a to 53 268 205,18 Kč vč. DPH.
5. Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU – Regionální operační program regionu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 (dále jen „ROP SZ“)
6. 7/2011 – 7/2012
7. Lávka v PD není. Využívat se budou současné dva přechody z Krušnohorské ulice.Ostatní dotazy jsou tím pádem bezpředmětné.

1. Investičním záměrem je rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště, které se nachází ve sportovním areálu na pozemku p.č. 1551/15 v katastrálním území Klíše vedle sportovní haly Sluneta.
2. Předmětem rekonstrukce hřiště je položení nového povrchu, vybudování tribuny (86 sedadel) a nového oplocení. Hřiště bude vybaveno sportovními prvky: branky na házenou/fotbal, basketbalové koše, demontovatelné sloupky pro volejbal/nohejbal.
3. Z rozpočtu města
4. 7/2011 – 9/2011
5. Předpokládané náklady jsou vyčísleny na 7 mil. vč. DPH