image

Dotaz Ústecký deník 26. 1. 2011 10:49: Martin Klimeš

26.01.2011
Dobrý den.
Zajímalo by mě, jestli může město nějak kontrolovat, jestli vlastník komunikace silnici a její okolí uklízí. Konkrétně se mi jedná o silnici I/30 ve Vaňově, kde se hromadí odpad na odpočívadlech. Jsou odpočívadla brána jakou součást komunikace, nebo by na nich mělo uklízet město? Pokud je to věcí pouze vlastníka komunikace, může mu město úklid nařídit?

Odpověď 26. 1. 2011 15:30
Dobrý den…
Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem (OŽP) může sice vyzvat vlastníka komunikace, aby zajistil úklid odpočívadel, které jsou součástí silnice, a aby zahrnul úklid těchto ploch do Plánu odpadového hospodářství (dále jen POH) společnosti; ale nemá žádné pravomoci k vymáhání splnění této výzvy. Pokud správce silnice I/30 nebude na výzvu reagovat, může OŽP pouze:
1) Vyzvat ČIŽP, aby prověřila, zda nakládá správce komunikace s odpady v souladu se zákonem (a zde může vzniknout problém, že správce komunikace doloží, že odpady nepocházejí z jeho činnosti – pokud si zajištění likvidace odpadů od uživatelů komunikace nedoplní do svého POH.
2) Požádat KHS, aby sledovala stav odpadů na odpočívkách, a v okamžiku, kdy bude z těchto odpadů objektivně hrozit poškození lidského zdraví, aby vydala o této skutečnosti stanovisko, které je nezbytným podkladem pro to, aby město mohlo na cizím pozemku na náklady vlastníka pozemku provézt odklizení nahromaděných odpadů.
Další možností je postupovat proti vlastníku komunikace, ve věci nepořádku na odpočívkách, podle ustanovení OZV o čistotě města: č.: 4/2008. Zde by byl ovšem příslušným orgánem Úřad městského obvodu Město.