image

Dotaz Sedmička 5.5.2011: František Janačík

09.05.2011
Dobrý den,
1. V loňském roce město nechalo z Předlic vyvézt cca 150 tun odpadu, na tyto
sanace vyčlenilo mimořádný příspěvek ve výši 600 tisíc korun. Je pro letošní
rok naplánována podobná akce? V jakém rozsahu, jak má být zajištěna?
2. Bude do některých z domů, v nichž je odpad hromaděn a tyto domy jsou
viditelně zchátralé, zamezen přístup na náklady města?
3. Investuje město v letošním roce z rozpočtu zvláštní příspěvky na úklid v Předlicích?
4. Vymohlo město nějaké peníze zpět – například za provedené stavební úpravy?

Odpověď: Odbor životního prostředí Ing. Zadražil:
1. Na úklid černých skládek ve svém správním území vynaložilo město Ústí nad Labem v roce 2010 celkovou částku 1,012 mil. Kč.
Tato částka sestává ze 3 níže uvedených základních položek:
1) - úklid vznikajících černých skládek z odložených objemných odpadů kolem stanovišť odpadových nádob, ve výši 649 tis. Kč. Za tyto finanční prostředky bylo odvezeno 230 tun odpadů. U této položky nebyly zvlášť sledovány vynaložené náklady podle jednotlivých ulic města. Odvážené objemné odpady byly dokladovány fotografií stanoviště a vážními lístky za předání odpadů k jejich likvidaci.
2) - likvidace drobných černých skládek na území města, ve výši 70 tis. Kč, za které bylo odvezeno 23 tun odpadů a
3) - likvidace černých skládek v městské části Předlice - ve výši 293 tis. Kč, za které bylo odvezeno 94 tun odpadů.

Na úklid černých skládek pro rok 2011 si město připravilo celkovou částku 1,379 mil. Kč. Z toho bylo na úklid vznikajících černých skládek z odložených objemných odpadů kolem stanovišť odpadových nádob počítáno s částkou 951 tis. Kč, na úklid drobných černých skládek na území města – s částkou 151 tis. Kč a na úklid černých skládek v městské části Předlice – s částkou 277 tis. Kč.

Pracovnice odboru životního prostředí pravidelně monitorují stav a zajišťují úklid odpadů neoprávněně odložených na pozemcích města a odbor ŽP s obavami sleduje letošní nárůst vznikajících černých skládek, kdy za jejich likvidaci zaplatil za první měsíce tohoto roku již částku 310 tis. Kč. (jedná se o skládky na území celého města) Úklid odpadů na pozemcích cizích vlastníků však může město dle platné legislativy provést (pochopitelně na náklady vlastníků uklízených nemovitostí) pouze za předpokladu, že je potvrzeno orgánem hygienické péče, že z nahromaděných odpadů hrozí ohrožení lidského zdraví. K této situaci však dochází spíše v teplých a vlhkých letních dnech, než za klimatických podmínek letošního jara.
Nicméně je město přesvědčeno, že zbývající finanční prostředky, které má v letošním ještě k dispozici, budou postačovat na zajištění zdraví našich
obyvatel.

2 Stavební odbor Ing. Hudeček
Město jako takové jak již avizoval v Ústeckém deníku dne 29.4.2011 pan náměstek Řeřicha v článku „Vítejte v Ústí“ na straně 3 nebude z finančních důvodů ani z důvodů již získaných špatných zkušeností vstupy, okna atd. zazdívat a zamezovat v přístupu. Tyto postupy stojí spousty finančních prostředků pokladnu města a výsledkem je, že dochází za krátký čas násilím k rozebrání těchto zazdění a vyzdívek a prostředky takto vynaložené jsou zmařeny. Stavební odbor zároveň ve spolupráci s městskou policií nechává v nejbližších dnech na vytipované objekty umístit výstražné tabulky zakazující vstup a po zhodnocení situace oprávněným statikem budou ve spolupráci s odborem dopravy MmÚ uzavřeny chodníky u těchto závadných objektů pomocí betonových zábran.
3. Odpověď: Odbor životního prostředí Ing. Zadražil:
Na základě neudržitelného stavu nepořádku v Předlicích, poskytlo město Ústí nad Labem v dubnu roku 2009 obyvatelům této městské části jednorázově možnost úklidu jejich nemovitostí – formou poskytnutí mimořádného bezplatného přistavení kontejnerů na odpady do jednotlivých ulic v Předlicích. V roce 2010 pomohlo tímto způsobem ještě jednomu novému vlastníkovi nemovitosti, který byl nucen investovat značné částky na obnovení hygienických podmínek pro bydlení v jeho nemovitosti, na základě jeho příslibu, že bude zajišťovat ochranu sousedního pozemku města před odkládáním odpadů.
Město Ústí nad Labem však již pro letošní rok nepočítá s poskytováním dalších takovýmito příspěvků na úklid nemovitostí v Předlicích, protože nechce a nemůže poškozovat všechny svoje slušné občany, kteří odkládají odpady do odpadových nádob a využívají službu, kterou všem svým obyvatelům pro odpady (které do odpadových nádob odložit nejdou), město trvale poskytuje: a to je možnost bezplatně tyto odpady odvážet do dvou sběrných dvorů města, v Krásném Březně a ve Všebořicích.
Město má pochopitelně zájem na tom, aby jeho obyvatelé mohli žít v čistém městě. Proto také oslovuje soukromé vlastníky nemovitostí, na nichž někteří naši obyvatelé neoprávněně odložili své odpady, s žádostí, o zajištění úklidu jejich nemovitosti. U pozemků města pak objednává (v případech, kdy se policii, či odboru životního prostředí nepodaří zjistit pachatele přestupku, který neoprávněně odložil odpad na pozemku města) úklid takto vznikající černé skládky.
Z hlediska Předlic lze konstatovat, že odbor životního prostředí má pečlivě zmapovány pozemky města v této městské části a pečlivě kontroluje jejich stav. A s uspokojením lze konstatovat, že pozemky města, uklizené v loňském roce za téměř 300 tis. Kč, jsou ještě stále udržovány v přiměřeném pořádku.
Odbor životního prostředí má zároveň rezervu ve výši 277 tis. Kč na případnou likvidaci černých skládek na pozemcích soukromých vlastníků pro případ, kdy by orgán hygienické služby prohlásil, že z této skládky již může hrozit ohrožení zdraví obyvatel města.
4. Odbor životního prostředí Ing. Zadražil
Je nutno konstatovat, že veškeré zabezpečovací stavební práce, prováděné od roku 2009 k ochraně soukromých nemovitostí před odkládáním odpadů, si provedli vlastníci objektů na základě výzev stavebního úřadu a odboru životního prostředí. Lze považovat za neštěstí, že u většiny takto zabezpečených objektů došlo nejdéle do měsíce k neoprávněnému vybourání zazděných otvorů, takže nyní již mnozí vlastníci nemovitostí v Předlicích jsou přesvědčeni, že další provedení zabezpečení jejich objektů se může minout úspěchem.
Náklady města spojené s úklidem objektu Školní náměstí 7 v Předlicích v září 2009 dosáhly částky 102.600,- Kč. Tyto náklady uradil městu vlastník objektu k 31.12.2009.