image

ČT 10. 1. Tereza Malecká

11.01.2013
DOTAZ:

Město Ústí nad Labem se ostře postavilo proti záměru společnosti BusCom zřídit na ploše bývalého autobusového nádraží odstavné parkoviště pro kamiony. Co městu nejvíc vadí? Přijaly už orgány města v tomto směru nějaké usnesení?

Společnost BusCom tvrdí, že chtěla změnit územní plán tak, aby na místě mohla postavit komerční plochu, ale magistrát s tím nesouhlasil. Žádala společnost BuSCom o změnu ÚP? Proč se město postavilo proti komerční ploše, tj. zřejmě vybudování obchodního centra?

Odpovídá současný požadavek společnosti BusCom územnímu plánu města?

Má město nějakou možnost, jak se záměru společnosti BusCom bránit?

ODPOVĚĎ:
Vyjádření kanceláře primátora
Společnost BUS.COM a.s. svolala 10. ledna 2013 tiskovou konferenci. V pozvánce uvedla:
Magistrát města Ústí nad Labem rozhoduje v rozporu s novým územním plánem. Cíleně znemožňuje využití soukromé plochy k podnikání v souladu se schváleným územním plánem, tedy pro dopravu. Když společnost dva roky namítala, že nechce mít v novém územním plánu plochy pro dopravu, bylo jí sděleno, že tam bude parkoviště. Když tam tedy společnost chce vybudovat parkoviště - je ji to znemožňováno.

Toto tvrzení se nezakládá na pravdě.
Společnost BUS.COM v letech 2010 a 2011 podala opakovaně námitku k pořizovanému územnímu plánu a požadovala změnu využití na plochu s komerčním využitím (OV-K plocha občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá). Námitka nebyla přijata z důvodu potřeby zachování autobusového nádraží.

Společnost BUS.COM a.s. svévolně a bez předchozího projednání s orgány města autobusové nádraží uzavřelo a posléze demontovalo. Obyvatelé a návštěvníci krajského města jsou tímto postupem nuceni hledat rozptýlené zastávky po městě a právem tuto situaci kritizují.

Rada města se na říjnovém jednání zabývala oznámením EIA na záměr Euroterminál Delta. Podle záměru firmy by na bývalém autobusovém nádraží mělo vzniknout 28 parkovacích míst, denně by tu mělo parkovat 14 autobusů a 56 kamionů. Provoz parkoviště má být nepřetržitý.

Rada města požadovala posouzení záměru podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, protože záměr může mít významný vliv na životní prostředí z hlediska nárůstu emisí a hlukové zátěže v centru města. Dalším požadavkem je zpracování hlukové a rozptylové studie, která bude řešit nejen vlastní terminál, ale i dopady vtažení kamionové dopravy do centra města na dopravních trasách a to včetně zohlednění nárůstu pojezdů autobusů hromadné dopravy na náhradní stanoviště v důsledku zrušení autobusového nádraží.

Krajský úřad vyhověl návrhu města a uložil žadateli doplnit dokumentaci o požadované studie.

Město Ústí nad Labem využije všech zákonných možností, aby zabránilo parkování kamionů v centru města. Budoucí využití významného území ve středu města musí být urbanisticky správné a respektující zájmy a potřeby obyvatel města.