image

Dotaz Ústecký deník 13.7.: Janni Vorlíček

20.07.2011
Dobrý den,
Ústí nad Labem se prý zapojilo do akce „Dotazníkové šetření - Rozvojové možnosti v oblasti života rodin.“
1) Co je smyslem této akce z pohledu města Ústí nad Labem?
2) Jak bude dotazníková akce prováděna?
3) Kdy bude dotazníková akce prováděna, v jakém období, data?
4) K čemu budou dotazníky použity?
5) Jak konkrétně by pak výstupy z nich měli ovlivnit život města?
6) Co to bude konkrétně znamenat pro občany?
7) Kolik bude město stát realizace akce?

Odpověď zpracovala Mgr. Soňa Mudrochová z Centra Komunitní práce
1) Možnost získat informace o potřebách občanů města v oblasti pro-rodinné politiky.
2) Dotazníky jsou nositelem projektu CKP Ústí n.L., ve spolupráci s místním neziskovým sektorem a strukturami komunitního plánování / např. Dobrovolnické centrum, YMCA Ústí n.L., Oblastní charita, Poradna pro integraci, Rodinné centrum Slunečník, Centrum pro rodinu Archa../ distribuovány jednak elektronicky a jednak v tištěné podobě, elektronicky je možné dotazník vyplnit na http://www.forumprorodinu.cz/dotaznik/, najdete nás na facebooku, proběhla ve spolupráci s místními NNO rozesílka jeho elektronické verze a zájemci o vyplnění ho mohou v tištěné podobě získat u některých ústeckých NNO / Dobrovolnické centrum, YMCA Ústí n.L., Oblastní charita, Poradna pro integraci, Rodinné centrum Slunečník, Centrum pro rodinu Archa./ Nositel projektu zajistí jejich sběr a odborné zpracování.
3) Dotazníková akce probíhá od června do srpna 2011, zpracování, vyhodnocení, zpracování výstupu proběhne do konce roku 2011.
4) Cílem, smyslem, dotazníkového šetření je zjistit, jak občané města Ústí nad Labem vnímají místní pro-rodinou politiku, jaké mají v této oblasti potřeby, co jim chybí za nabídky, za služby, co by rádi ve městě viděli, změnili..atd.
Zpracovaný výstup je součástí projektu, je jedním z jeho výstupů – vyhodnocení dotazníkového šetření bude použito jako výstup projektu Forum pro rodinu – takže bude veřejně přístupnou informací na webu projektu, výsledky budou zapracovány do tiskovin projektu věnovaných tématu možností a rozvoje místní pro-rodinné politiky /Principy pro-rodinné politiky, Plán rozvoje pro-rodinné politiky/.
Město jako partner projektu bude mít tyto informace k dispozici – může je zohlednit, pokud bude chtít, ve svých strategických dokumentech jako je např. Komunitní plán péče města Ústí n.L. a v dalších.
5) Již po úvodních diskuzích a setkáních s účastníky projektu se například ukazuje, že občané spíše nevnímají, že by se ve městě dělo málo pro-rodinných aktivit, ale že o nich chybí informace, takže je často jako konkrétní místní potřeba signalizována poptávka po dostupném, validním informačním zdroji, kde by bylo možné takovéto informace umístit a získat.
Projekt není projektem investičním, takže bohužel není možné v jeho rámci zrealizovat např. vybudování nových zařízení nebo služeb pro rodiny s dětmi, ale může nám přinést informace, jak místní veřejnost tuto problematiku vnímá a jaké má aktuálně potřeby.
Smyslem projektu je dát impuls ve smyslu „ pro-rodinná politika je v našem městě důležitá, chceme se stát městem přátelským rodinám a můžeme pro to udělat to a to…často totiž nemusí jít nutně jen o investování velkých finančních prostředků, ale spíš o postoje a priority.
6) Doufáme, že některé potřeby, jejich naplnění, realizaci, vyšlé z dotazníkového šetření bude možné alespoň nastartovat, najít možné nositele, současné operační programy jsou dobrou možností, jak na takovéto projekty získat finance. Také město bude moci tyto informace vzít v potaz při plánování rozvoje pro-rodinné politiky ve městě.
Konkrétně projekt Forum pro rodinu může alespoň po tři roky sloužit jako komunikační platforma a prostor pro informace.
7) Město realizace akce nebude stát nic, dotazníkové šetření je součástí projektu Forum pro rodinu podpořeného z finančních prostředků ESF, konkrétně z OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Město akci ani nijak organizačně nezajišťuje, to je v kompetenci nositele projektu, Centra komunitní práce Ústí nad Labem. Takže, město akce nijak nezatíží, ale přinese mu, doufáme, cenné informace, které může jako partner projektu využít. Vyhodnocení této dotazníkové akce bude zároveň jako výstup projektu – tedy veřejně přístupná informace – od cca října 2011 - dostupné na www projektu, www.forumprorodinu.cz.