image

Dotaz Ústecký deník 8.3. 2011 10:02: Janni Vorlíček

08.03.2011
Dobrý den,
dotaz se týká kácení stromů v ulici Mezidomí.

1) Kdo si kácení vyžádal?
2) Jaké uvedl důvody?
3) Kolik stromů a jakých bylo povoleno k vykácení?
4) Jak budou stromy nahrazeny?
5) Kdy bylo kácení povoleno a proč?

Odpověď
Dobrý den
1) OŽP MmÚ obdržel dne 25. 9. 2009 žádost Městského obvodu ÚL – město, o povolení pokácení 7 exemplářů lip.
2. Jako důvod ke kácení navrhovatel uvedl, že stromy brání přístupu světla do bytů. Žádost byla doložena znaleckým posudkem „Výpočet denního osvětlení a oslunění“ ze dne 25. 5. 2009 zpracovaného panem Miloslavem Stareckým.
3. Jednalo se o 7 exemplářů lip
4. Protože další výsadbou stromů v dotčené lokalitě by již došlo k nepřiměřenému zahuštění stávající zeleně, muselo být v tomto případě upuštěno od uložení náhradní výsadby.
5. Podle tohoto posudku bylo dne 18. 11. 2009 povoleno pokácení 7 lip. Důvodem byla skutečnost, stromy brání přístupu světla do bytů. Jejich vykácením dojde ke zlepšení světelných podmínek v obytných místnostech. Na základě zjištěných skutečností MmÚ OŽP shledal důvody uváděné žadatelem jako oprávněné.
Na základě podnětu pana Jana Hanouska bylo rozhodnutí přezkoumáno Krajským úřadem Ústeckého kraje. Výsledkem bylo sdělení ze dne 12. 8. 2010, že v předmětném rozhodnutí nebyly zjištěny nedostatky, které by měly za následek jeho nezákonnost. Odvolací orgán neshledal důvody k zahájení přezkumného řízení.