image

Dotaz Ústecký deník 11.5.2011: Martin Klimeš

16.05.2011
Dobrý den,
Jak může město pomoci obyvatelům Vaňova, kteří mají již léta sklepy pod vodou? Proč se na místě ještě nebyl nikdo podívat? Probíhají v současnosti v této věci nějaká jednání? Kdy město vydá vyhlášku, která pomůže vlastníka drenáže najít?

Odpověď:
Město Ústí nad Labem v současné době úzce spolupracuje s krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, který nařídil provedení zabezpečovacích prací na odvodnění silnice I/30 ve Vaňově správci této komunikace.
Zdejšímu úřadu bylo zatím doručeno oznámení o zahájení řízení, které předchází vlastnímu rozhodnutí ve věci. Pevně věříme, že se podaří dosáhnout toho, aby vlastník komunikace v co nejkratším termínu zajistil neškodné odvádění srážkových vod Pražské ulice ve Vaňově, která je zároveň státní silnicí I/30.
Protože existuje určitá pravděpodobnost, že se na špatném stavu odvodnění Pražské ul. může podílet i povodněmi poškozená tzv. „Vaňovská drenáž“, která však nemá stanoveného vlastníka a správce, připravuje odbor ŽP zpracování podkladů pro soudní řízení. Původní předpoklad, že by se mohlo podařit určit správce na základě ustanovení vodního zákona zdejším odborem ŽP, nebylo možno realizovat, protože při poslední novele vodního zákona byl institut „opuštěného vodního díla“ z ustanovení zákona vypuštěn.
Takže jedinou oprávněnou osobou, která může vlastníka opuštěného vodního díla dnes stanovit, je soud. Pevně věříme, že se ale i tak nakonec podaří zajistit neškodné odvádění dešťových vod z komunikace ulice Pražská.