image

NOVA 5.11. Jan Soukup

06.11.2013
DOTAZ:

Hezký den,
v návaznosti na náš telefonní hovor posílám e-mail s dotazem, zda bude město v souvislosti s povodněmi odpouštět daň z nemovitosti (zda to bude projednávat). Případně proč si město myslí, že je odpouštění zbytečné či proč je nemožné k takovému kroku přistoupit.

ODPOVĚĎ:

POMOC PRO VLASTNÍKY ZAPLAVENÝCH BYTŮ
Na návrh primátora Víta Mandíka radní rozhodli, že každému vlastníku zaplavené bytové jednotky byl poskytnut příspěvek ve výši dvacet tisíc korun na obnovu. Peníze lidé dostávali podle svého rozhodnutí buď v hotovosti, nebo na účet.
„Lidé, jejichž byty byly zaplaveny, byli ve složité situaci. Byly sice vyhlášeny dotační tituly pro čerpání finančních prostředků na obnovu zasažených domácností po povodni (např. z Ministerstva pro místní rozvoj). Čerpání financí z těchto zdrojů je administrativně a časově velmi náročné. Považovali jsme proto za potřebné zajistit pokud možno jednoduchou formou finanční pomoc lidem, které ničivá povodeň zasáhla,“ uvedl primátor Vít Mandík.
Nárok na výplatu příspěvku bylo třeba uplatnit do 31. října 2013. Žadatel mohl být pouze fyzická osoba a nesměla být zároveň dlužníkem města. Lidé, kteří byli povodní postiženi, byli o finanční pomoci informování městem písemně. V dopise byly pokyny potřebné k podání žádosti.
Příspěvek představuje celkovou částku 3,1 milionu korun. Peníze byly použity z rozpočtové kapitoly, kterou vytvořil primátor Mandík vzhledem k úspěšnému hospodaření města v roce 2012.
Peněžní dar byl přiznán 219 osobám, celková suma vyplacených darů je 2 968 000 Kč a dosud bylo nevyplacených 12 občanů, vyplatit zbývá 212 000 Kč.
Postiženým občanům město pomohlo dary, které jsou mnohonásobně vyšší, než by občané získali osvobozením daně z nemovitostí.
Vzhledem k povodňové situaci v Ústí nad Labem vedení města také rozhodlo o prominutí sankcí za pozdní platby poplatků za odpad.
„Rozhodli jsme se, že vzhledem k situaci, která řadu rodin ve městě postihla, neuplatňovat sankce z prodlení za pozdější zaplacení poplatků,“ uvedl primátor Vít Mandík.
Období bez sankcí trvalo do 30. září. Posunutí termínu se týkalo všech částí města, zatopených i nezatopených. Současně byl postupně zajištěn bezplatný odvoz všeho odpadu vyklizeného z domů postižených záplavami.
Občané, jejichž byty poničila červnová povodeň, mohli získat 30.000 korun z vyhlášeného dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Realizaci také zajistil magistrát ve spolupráci s příslušným úřadem městského obvodu.