image

Dotaz Ústecký deník 11.5.2011: Janny Vorlíček

12.05.2011
Dobrý den,

Dobrý den, můj dotaz se týká parcely číslo 911 ve Svádově.

1) Jaké je její určení v současném územním plánu?
2) Jaké bude její určení v novém územním plánu?
3) Jaké určení na ní prozatím město plánuje do nového územního plánu?
4) Obdrželo město, respektive příslušný odbor magistrátu, nějaké připomínky a dotazy atd., týkající se této parcely ve vztahu k územnímu plánování?
5) Plánuje město, že by se tu mohlo v budoucnosti stavět, případně počítá s jejím prodejem pro podobné účely?

Odpověď: zpracoval Odbor územního plánování a správy majetku
Ad 1) dle „současného“ ÚPnSÚ ÚnL je p. p. č. 911 v k. ú. Svádov zahrnut do plochy pro individuální bydlení (čl. 14 OZV 45/1996)
Ad 2) dle rozpracovaného návrhu nového ÚP ÚnL je předmětný pozemek navržen jako plocha „ZV-P“ - Plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park.
Ad 3) viz bod 2)
Ad 4) z evidovaných námitek/připomínek k dosavadnímu projednávání nebyla žádná k p. p. č. 911 v k. ú. Svádov obdržena. Na začátku pořizování nového ÚP ÚnL byly ústně vzneseny max 2 dotazy ohledně této plochy a byla podána informace o průběhu pořizování nového ÚP ÚnL.
Ad 5) O ničem takovém se v současné době nejedná, plocha byla na základě průzkumů a rozborů navržena projektantem v novém ÚP ÚnL jako ZV-P a pořizovatel toto respektuje.