image

Základní informace dle zák 106/99 Sb.

Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název 
  Statutární město Ústí nad Labem
   
 2. Důvod a způsob založení
  Statutární město Ústí nad Labem jako veřejnoprávní korporace-územně samosprávný celek je založeno zákonem o obcích za účelem usilovat v samostatné působnosti o rozvoj svého území a kvality života v něm a v přenesené působnosti plnit úkoly státní správy. Ústava ČR zaručuje územně samosprávným celkům právo na samosprávu ve svém čl. 8 a čl. 99 a násl.
  V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra.
  Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti je Krajský úřad Ústeckého kraje.
   
 3. Organizační stuktura (.pdf, 436kB)
   
 4. Kontaktní spojení
  Velká Hradební 2336/8
  401 00  Ústí nad Labem
  • Úřední hodiny

   Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
   Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
   Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
   Čtvrtek    –––
   Pátek       8:00–11:00

  • Elektronická podatelna: podatelna.magistrat@mag-ul.cz
  • Více v sekci: Adresa, e-mail, ID DS
  • Další elektronické adresy v sekci: Kontakty
    
 5. Případné platby můžete poukázat  
  Vzhledem k tomu, že Statutární město Ústí nad Labem má příjmové účty podle různých druhů příjmů a dochází podle nich i k párování plateb, nelze jeden z nich určit obecně, ale je zapotřebí se vždy domluvit s konkrétním odborem nebo s oddělením účetnictví finančního odboru. Platby v hotovosti nebo platební kartou lze uhradit na příjmové pokladně Magistrátu města Ústí nad Labem v úředních hodinách.
   
 6. IČO 
  00081531
   
 7. DIČ 
  CZ00081531
   
 8. Dokumenty
 9. Čísla faxů Magistrátu města Ústí nad Labem
  Město faxy nepoužívá

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádost, stížnost, petici, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat:
  • osobně na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem
  • poštou na adresu: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
  • elektronicky na adresu podatelna.magistrat@mag-ul.cz
  • prostřednictvím datové schránky: vt8bhx2
  • Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a adresa žadatele
    
 11. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí magistrátu města lze podat odvolání prostřednictvím příslušného odboru, který rozhodnutí vydal.
  Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu.
  Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
  Odvolání učiněné písemně lze podat:
  • poštou na adresu: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
  • osobně na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem
  • elektronicky na adresu podatelna.magistrat@mag-ul.cz
  • prostřednictvím datové schránky: vt8bhx2
  Ústní odvolání lze podat do protokolu u příslušného odboru magistrátu, který rozhodnutí vydal.
   
 12. Formuláře
  Jsou k dispozici na stránkách jednotlivých odborů
   
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Titulní stránka - sekce "Potřebuji si vyřídit"
   
 14. Nejdůležitější předpisy
  - Ústava ČR
  - Listina základních práv a svobod
  - zákon o obcích
  - zákon o úřednících územních samosprávných celků
  - stavební zákon
  - živnostenský zákon
  - zákon o živnostenských úřadech
  - zákon o pozemních komunikacích
  - silniční zákon
  - zákon o archivnictví a spisové službě
  - zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  - zákon o sociálních službách
  - krizový zákon
  - školský zákon
  - zákon o obecní policii
  - zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  - zákon o správním řízení (správní řád)
  - občanský zákoník
  - zákon o sociálně-právní ochraně dětí
  - zákon o zadávání veřejných zakázek
  - zákon o veřejné podpoře
  - zákon o správě daní a poplatků
  - daňový řád
  - zákon o finanční kontrole
  - zákon o místních poplatcích
  - vodní zákon
  - zákon o ochraně přírody a krajiny
  - zákon o odpadech
  - zákon o ochraně ovzduší
  - zákon o matrikách
  - zákon o evidenci obyvatel
  - zákon o státním občanství
  - zákon o občanských průkazech
  - zákon o cestovních dokladech
  - zákon o veřejných dražbách
  - zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
  - zákon o svobodném přístupu k informacím
   
  Nařízení města
  Vyhlášky města

  Občané mohou nahlédnout do výše uvedených právních předpisů u  vedoucí kanceláře primátora denně v úředních hodinách.
   
 15. Licenční smlouvy
  Vzory licenčních smluv
  Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
        • Vzor licenční smlouvy (.doc, 48 kB)
  Výhradní licence
  Magistrát města Ústí nad Labem neposkytl žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 16. Poskytování informací
  Občan > Žádost o informace

 17. Úhrady za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací (.pdf, 290kB)
   
 18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2021 (.pdf, 60kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2020 (.pdf, 45kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2019 (.pdf, 49kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2018 (.pdf, 55kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2017 (.pdf, 158kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2016
  (.pdf, 160kB)

  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2015 (.pdf, 124kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2014 (.doc, 42kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2013 (.doc, 38kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2012 (.doc, 46kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2011 (.doc, 32kB)

 19. Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 20. GDPR
  - Nařízení (EU) 2016/679 - GDPR (.pdf, 851kB, do nového okna)
  Informační memorandum (.pdf, 234kB, do nového okna)
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martin Kolář, e-mail: gdpr@metropolnet.cz
  - Práva subjektu údajů (www.uoou.cz, do nového okna)
  - Účely zpracování osobních údajů (.xls, 142kB)

 21. Plánování, vyhodnocování a koordinace kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků dle usnesení vlády č. 689/2013 (.pdf, 2.8MB)

 22. Seznam organizací