image

Dotaz Český rozhlas 8. 4. 2011: Gabriela Hauptvogelová

15.04.2011
Dobrý den,
doplňující dotazy:
1) zimní údržba:
- Kolik peněz je zatím pro letošní rok? Jaké práce a za kolik zatím odb.dopravy udělal? Mají radní nějakou představu, kde by se daly peníze ušetřit a dát odb. dopravy? Do kdy bude rozhodnuto? Budou se podobným způsobem hledat i peníze na opravy silnic?
2) Předlice:
- Kdy k prodeji dojde? Bude město požadovat částku dle znal.posudku nebo jinou?
3) Střekov - podání žádosti o dotace.
- Jak vysoká by měla být dotace a spoluúčast města - nebo MO Střekov? Kdy magistrát žádost podá, kdy by o ní mělo být rozhodnuto? Kdy se počítá s realizací? O čem bude naučná stezka, kdo ji vytvoří?
4) dotace na pohovost:
- Kolik peněz celkem stojí zajištění pohotovosti? O jaké poh. jde, v jakém rozsahu? Je to stejné jako loni?
5) dotace na kult.akce:
Prosím o kompletní přehled akcí, pořadatelů a částek.
6) vrácení části dotace ČS:
Jak konkrétně byly podmínky dotace porušeny? Jaký účel měla dotace a jaká byla její celková výše?
7) Ostatní:
- b. 1 - Kdy a kde bude k dispozici závěrečný účet města za r. 2010?
- b. 17 - ukončení náj. smluv zahrádek v Předlicích - proč, kolik smluv (všechny?), co na to zahrádkáři....
- b. 23 - Schválení výsledků výběrových řízení odboru investic - prosím o přehled inv. akcí a výsledků výb. řízení
- b. 31 Návrhy obecně závazných vyhlášek o místním poplatku ze psů a o místním poplatku - - bude se to nějak měnit – jak, od kdy?
- b. 32 - Poskytnutí dotace - jaký je účel dotace, její výše, kdo je příjemce, jaký je důvod udělení dotace?
- b. 33. Přijetí daru do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem – Městské policie - o jaký dar a od koho jde, příp. jak ho MP využije?
- b. 34. - Změna organizačního řádu MmÚ od 1. 5. 2011- k jakým změnám dojde?

Odpověď
Dobrý den
1. Odpovídal Dalibor Dařílek, vedoucí Odboru dopravy: Zimní údržba vozovek 27 mil, chodníků 8 mil. Zajistili jsme sjízdnost a schůdnost městských komunikací. Rada města rozhodla o případném posílení rozpočtu Odboru dopravy o 11,2 milionu korun v oblasti zimní údržby a čistoty města. Finanční částka slouží k pokrytí zvýšených nákladů na zimní údržbu komunikací způsobenou nepříznivými klimatickými podmínkami a zároveň na posílení rozsahu čištění vozovek a chodníků v průběhu letošního roku. Nyní je však nutné nalézt v rozpočtu tuto finanční částku, kterou bude schvalovat jedna z následujících Rad města.
2. RM schválila záměr prodeje pozemku p.p.č 2 včetně budovy č.p. 335 o výměře 190m2 a pozemku p.p.č. 3 o výměře 1420 m, vše k.ú. Předlice za definovaných podmínek tak jak ukládá zákon o obcích. Záměr bude transparentně zveřejněn na úřední desce po bodu 15 dní tak, aby se případní zájemci mohli přihlásit. Na základě obdržených nabídek ZM rozhodne o kupujícím.
3. Projekt Střekova. ...
Celkové náklady: 5.300.000Kč
Dotace: 4.505.000Kč
MO Střekov: 795.000Kč
Předložení žádosti: termín ukončení výzvy k podání žádostí je 29.4.2011
Rozhodnutí o poskytnutí dotace: bývá tak 4-6 měsíců po předložení žádosti, striktně to určit nelze
Realizace: s realizací se začne po schválení žádosti a předpokládá se trvání do konce roku 2013.
Naučná stezka: Na kopci Malé Sedlo byly malé cestičky, takže ty Střekov obnoví, ve výhledech, kde jsou například Střekovská zdymadla, tak tam budou informační tabule, které budou upozorňovat na zajímavosti. To samé bude v případě Mariánského mostu, který je v určité části také dobře vidět. Součástí stezky budou lavičky, odpadkové koše apod.
4. Statutární město v Ústí nad Labem obdrželo účelovou dotaci ve výši 935 tis.Kč na zajištění provozu ordinací ambulantní pohotovostní péče v roce 2011.

Ambulantní pohotovost zajišťují tyto ordinace:
 praktický lékař pro děti a dorost
 praktický lékař pro dospělé

Rozsah poskytování zdravotní péče ordinací APP:
 v pracovních dnech v délce alespoň 3 hodiny tak, aby provoz ordinace APP pokryl časový úsek od 18:00 do 21:00 hod
 ve dnech pracovního klidu v délce alespoň 9 hodin tak, aby provoz ordinace APP pokryl časový úsek od 9:00 do 18:00 hod.

Současně lékaři po ukončení ordinací APP zabezpečují ohledání zemřelých osob.

Dotace na zajištění provozu ordinací ambulantní pohotovostní péče byla v roce 2011 poskytnuta ve stejné výši jako v roce 2010.

5. zasláno v příloze
6. dotace ČD byla poskytnuta na základě smlouvy na celoroční provozní náklady v roce 2010 ve výši 10 500 000,- Kč. Podmínkou této smlouvy je, že účtování dotace bude provedeno dle platných předpisů o účetnictví, které nebyly zcela dodrženy. Například fakturační doklady byly vystaveny na jiného odběratele než na ČD. Dále byly do vyúčtování dotace zařazeny doklady s náklady roku 2009 a v jednom případě nebyla fakturovaná činnost dodavatele shodná s činností uvedenou v živnostenském rejstříku.


7)b.1 ZÚ bude vyvěšen na úřední desce v pondělí 11.4.2011 a to:
-v listinné podobě na úřední desce před budovou MmÚ
- e-podobě na e-úřední desce města
6. 17 RM rozhodla o ukončení nájemních smluv na pozemku p.p.č. 923/1 v k.ú. Předlice. Bude vypovězeno 10 nájemních smluv (všichni nájemníci) dle ustanovení článku 3 nájemní smlouvy
7)23
A) RM vzala n a v ě d o m í
1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na zajištění technického dozoru stavby „IPRM
IOP – Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení
a kamerového systému“ takto:
1. SUDOP PRAHA a.s.
2. Ctibor Žežulka ZEFRAPROJEKT Ústí n. L.
3. VARIA s.r.o. inženýrská činnost a provádění staveb, Ústí n. L.
4. 4D Projekt s.r.o. Praha
5. Jakobs Consultancy spol. s r.o. Praha

- smlouva ještě nebyla podepsána

2. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi pro stavbu „IPRM IOP – Rekonstrukce a rozšíření komunikací,
chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému“ takto:
1. Požární služby Ústí nad Labem spol. s r.o.
2. SUDOP PRAHA a.s.
3. Jakobs Consultancy spol. s r.o. Praha
4. HASTEX & HASPR s.r.o. Pardubice

- smlouva ještě nebyla podepsána

3. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele akce „Aktualizace digitálního
povodňového plánu v Ústí nad Labem“ takto:
1. HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. Praha
2. AQUATEST a.s. Praha

Předmět plnění VZ
- aktualizace digitálního povodňového plánu Statutárního města Ústí nad Labem (dále jen dPP), jeho napojení na digitální povodňový plán ČR a Povodňový informační systém POVIS a využití dat aktualizovaných v rámci SESO projektu „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací – protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje“ pro ORP Ústí nad Labem
- aktualizace databáze vlastníků nemovitostí včetně úpravy aplikace AKIS pro použití se systémem SMS InfoKanál
- převedení aktualizovaného dPP do HTML aplikace a jeho publikování na webu města a jeho intranetu (oddělení veřejné a neveřejné části)
- pořízení SW nástrojů ArcEditor 9.x a Help and Manual 5 Professional Edition
- proškolení uživatelů dPP


B) s c h v a l u j e
1. přidělení zakázky na základě výsledku hodnocení a posouzení komise pro výběr
zhotovitele na zajištění technického dozoru stavby „IPRM IOP – Rekonstrukce a
rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového
systému“ uchazeči SUDOP PRAHA a.s.,
2. přidělení zakázky na základě výsledku hodnocení a posouzení komise pro výběr
Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu „IPRM
IOP – Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení
a kamerového systému“ uchazeči Požární služby Ústí nad Labem spol. s r.o.,
3. přidělení zakázky na základě výsledku hodnocení a posouzení komise pro výběr akce
„Aktualizace digitálního povodňového plánu v Ústí nad Labem“ uchazeči HYDROSOFT
Veleslavín s.r.o.,
7.
7.31 Nová OZV se připravuje z důvodu legislativních změn, kdy původní OZV již nevyhovovala (především kvůli novému daňovému řádu – zákon č. 280/2009 Sb.)
Změny jsou následující (vyjma legislativních změn) – poplatek ze vstupného by měl být zrušen a již nevybírán. OZV budou nyní 2 – poplatek za pejsky a poplatek za užívání veřejného prostranství bude rozdělen do dvou OZV (přehlednější). Další dílčí změny (nebudu rozepisovat)
Výše poplatků - ze vstupného = již se nebude vybírat
- z pejsků = mělo by zůstat ve stejné výši
- za užívání VP = zlevnění popl. za předzahrádky, jinak prakticky stejné
→ vše za předpokladu schválení ZM
Návrhy hotovy, 7.4. jdou do RM a 28.4. do ZM …
7:32 Toto jsme zasílali v tiskové zprávě: Rada dále schválila poskytnutí dotací ve výši 3 tisíce korun Základní umělecké škole Evy Randové na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na projektu „Školní divadlo Chemnitz a 10 tisíc korun občanskému sdružení Ústecká kulturní platforma na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním benefiční akce „Japonsko pod Labem“.
7. 33 – Odpovídal ředitel MP Pavel Bakule
Jde o osobní vozidlo zn. Škoda YETI 1,6, které bylo darováno MP od Občanské demokratické strany. Vozidlo bude zařazeno do výkonu Služby operačního zákroku, jejíž strážníci v rámci pracovní náplně mimo jiné zajišťují výjezdy na ochranu objektů v majetku města (ZŠ, MŠ, domovy pro seniory aj.), v případě nutnosti slaňování při záchraně lidského života (převážně starších lidí) a likvidace polomů a jiných škod, vzniklých na území města. Tato složka MP má v současné době v užívání vozidlo Škoda Octavia (stáří 8 let, najeto 360 000 km).
7. 34 - b. 34 Již na konci minulého roku, kdy se schvalovala OZV města o znovuzavedení místního poplatku za komunální odpad, se diskutovaly náklady na straně města, které agenda správy tohoto poplatku vyvolá. Mimo jiné byl již tehdy uveden požadavek na zvýšení tabulkových míst na inkasním odd. o 3. Vycházelo se jednak s podkladů z r. 2008, kdy se naposledy zmíněný poplatek vybíral, jednak z uplynulých dvou let, kdy se pracovalo na vymáhání pohledávek za tento poplatek. Při analýze požadavku na zvýšení tabulkových míst se pracovalo s konkrétními čísly a také pracovní náplní inkasního oddělení. Např. v r. 2010:

• Spolupráce s městskými obvody, dále se správním odborem MmÚ a spolupráce s odborem azylové a migrační politiky MV při zjišťování zákonných zástupců nezletilých poplatníků.
• Přihlašování se k dědickému řízení u zemřelých poplatníků, kteří dlužili za poplatek za KO.
• Vystaveno a odesláno celkem cca 35000 ks výzev k ohlášení poplatkové povinnosti.
• Vystaveno a odesláno celkem cca 10000 ks platebních výměrů.
• Vytvořeno a odesláno 1200 výzev k zaplacení v náhradní lhůtě.
• Odeslány výzvy k součinnosti na: banky, pojišťovny, ČSSZ a ÚP na celkem 1000 poplatníků.
• Odesláno celkem 277 exekučních příkazů, z toho bylo 139 exekucí uhrazeno.
• Provedeno v aplikaci SDO 4250 změn z podkladů evidence obyvatel.
• Průběžné přihlašování pohledávek poplatníků do insolvenčního řízení.