image

Dotaz Ústecký deník 7. 4. 2011: Martin Klimeš

08.04.2011
Dobrý den,
Jak se změnil projekt na podchycení pramenních vývěrů v Brné a proč? Souhlasí se současným projektem vlastníci všech dotčených pozemků? Už skončilo výběrové řízení na firmu, která pramenní vývěry podchytí? Kdo vyhrál, kolik firem se přihlásilo, kdy bude možné s podchycením začít? Už je zřejmé, jestli se vše stihne v letošním roce?

Odpověď
Dobrý den
Zdůvodnění úpravy projektu „Podchycení pramenních vývěrů Brná a jejich neškodné odvedení – část 1“ zrušení výběrového řízení na zhotovitele, vypsaného dne 22.2.2011, a vypsání nového výběrového řízení dne 18.3.2011:

Dne 4. 3. 2011 obdržel odbor životního prostředí požadavek vlastníka jedné z dotčených nelesních pozemkových parcel na provedení takové úpravy projektové dokumentace „Podchycení pramenních vývěrů Brná a jejich neškodné odvedení – část 1“, aby pozemek tohoto vlastníka nebyl dotčen potrubím převádějícím vodu z rozsáhlého pramenního vývěru, který ohrožuje severní část komunikace ul. Bedlová. A protože u nelesních pozemků je dohoda s vlastníky pozemků dotčených stavbou základní podmínkou úspěšné realizace, objednalo město Ústí nad Labem (po předběžném projednání možných dopadů úpravy projektu s oprávněným projektantem), neprodleně zajištění požadované úpravy projektu.
Jediná technicky možná úprava dokumentace však musela vyřešit průchod odvodňovacího potrubí skalním výchozem, situovaným jihozápadně od oblasti pramenního vývěru. Na přirozenou otázku, proč by mělo být nutné procházet nějakým skalním výchozem, když toto řešení by mohlo vést i k navýšení ceny, lze odpovědět v souladu hydrogeologickými zkušenostmi, ale i v souladu se selským rozumem. Protože lze oprávněně předpokládat, že severní (resp. návodní) strana tohoto skalního výchozu bude za tisíciletí činnosti pramenního vývěru natolik zakolmatovaná, že nebude schopna dlouhodobě zajistit neškodné odvádění přeronu o vydatnosti více než 1,0 l/s. Takže by mohla nastat situace, že bude možno odvádět do podzemí pramenní vývěr pouze krátkodobě, tedy přes období zimních mrazů, a po zbytek roku bude nutno vodu pouštět dál po povrchu ulice Bedlová. Zatímco u jižního (tj. vzdušného) líce tohoto skalního výchozu, je toto nebezpečí daleko nižší.
Co je ale důležité: s upraveným projektem vyjádřili souhlas všichni dotčení vlastníci nelesních pozemků, a části projektu na lesních pozemcích zachovávají koncepci původního řešení, takže nebylo nutno měnit rozhodnutí vydané dle zákona o lesích, o opatřeních k zajištění bezpečnosti osob a majetku, které je již od prosince 2010 v právní moci.
Protože průchod odvodňovacího potrubí skalním výchozem nebyl součástí původního projektu, muselo město Ústí nad Labem zrušit výběrové řízení, které proběhlo k původnímu projektu, a vypsat výběrové řízení nové.
Zadávací podmínky tohoto nového výběrového řízení (na zhotovitele zakázky malého rozsahu) byly stanoveny tak, aby nabídková cena byla ustavena jako maximální a nepřekročitelná, a to včetně průchodu skalním výchozem s tím, že v případě, že průchod skalním výchozem bude menšího rozsahu, než předpokládal projektant, bude účtována konečná cena nižší – snížená podle skutečnosti – a to podle ocenění dle výkazu výměr cenové nabídky vítězného uchazeče.
Výběrové řízení bylo vypsáno i s upozorněním, že celá akce bude moci být v projektovaném rozsahu realizována pouze, pokud bude pro akci poskytnuta dotace z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“.
Podmínky výběrového řízení byly vypsány i tak, aby v případě neposkytnutí podpory z FVH ÚK, byla zajištěna realizace alespoň takového podchycení pramenních vývěrů, které by umožňovalo zabezpečit provizorní ochranu, ohrožovaných nemovitostí a severní části komunikace ul. Bedlová, přes zimní období. A to za finanční prostředky, které byly schváleny na realizaci akce v rozpočtu města, ve výši 30% z celkových investičních nákladů akce.
V současné době je podána městem Ústí nad Labem žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, a všichni by určitě uvítali, kdyby bylo možno celý projekt „Podchycení pramenních vývěrů Brná a jejich neškodné odvedení – I etapa“, který má zajistit odvedení dvou nebezpečných pramenních vývěrů v oblasti ulice Bedlová realizovat ještě letos,
Pokud by se městu nepodařilo potřebnou dotaci zajistit, muselo by přistoupit nejpozději do konce letního období, k realizaci výše popsaného plánu provizorního odvedení pramenních vývěrů.
Výběrové řízení na zhotovitele bylo ukončeno 28.3.2011 hodnocením komise pro hodnocení nabídek, která (po podrobném posouzení všech tří podaných nabídek) doporučila městu uzavřít smlouvu se zhotovitelem, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu.