image

Dotaz Ústecký deník 29. 3. 2011 10:12: Martin Klimeš

30.03.2011
Hezký den,
1) Můžeš mi prosím zjistit něco ke kácení stromů v Dvojdomí?
2) Kolik stromů bylo pokáceno v ulici Dvojdomí v Krásném Březně a z jakého důvodu? Budou stromu nahrazeny jinou výsadbou? Na stejném místě? (Kolik stromů už letos město kácelo a v jakých lokalitách?)
3)
Odpověď
Dobrý den
Kolik stromů bylo celkem pokáceno v ulici Dvojdomí v současné době bohužel nelze přesněji zjistit z následujících důvodů:
1) Vlastník, či nájemce pozemků, kterým správní orgán vydá povolení kácení stromů, v mnoha případech vydaného rozhodnutí orgánu ochrany přírody nevyužívají bezprostředně po vydání povolení (které má zpravidla platnost 2 roky), a v častých případech ho nevyužijí vůbec. V současné době tak probíhá kácení na základě rozhodnutí vydaných za poslední 2 - 3 roky. A v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK) neexistuje povinnost provedené kácení správnímu orgánu ohlásit.
2) Pro kácení stromů s obvodem kmene do 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), tedy pro stromy nedosahující velikosti stanovené § 8 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, není (dle ust. §8 odst. 3 ZOPK), nutné povolení, vydané příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, ke kácení dřevin.
Pozn.:
Od letošního roku zajišťují provádění kácení stromů na pozemcích města příslušné městské obvody. Pokud by Ústecký deník měl zájem o počet pokácených stromů na pozemcích města Ústí nad Labem v ul. Dvojdomí v letošním roce, mohl by se obrátit na Úřad městského obvodu Neštěmice.

K vydanému povolení ke kácení ve skupině bříz rostoucích na p.p.č. 1480/171 v k.ú. Krásné Březno, lze sdělit následující:

- Na základě žádosti městského obvodu Neštěmice povolil orgán ochrany přírody a krajiny kácení 5 ex. bříz rozhodnutím spis. zn. OŽP/22616/K/2010/5/Nov ze dne 21.4.2010, a to z důvodu zajištění hygienických podmínek osvětlení v obytných místnostech stíněných bytů. Žádost byla podložena znaleckým posudkem „Výpočet denního osvětlení a oslunění“, zpracovaným p. Miloslavem Stareckým, ze dne 21.10.2009, ve kterém je uvedeno, že po odstranění ve znaleckém posudku přesně uvedených stromů, budou mít obytné místnosti v posuzovaných bytech v bytovém domě v ulici Dvojdomí čp. 611 a 612 v Ústí nad Labem vyhovující hodnoty denního osvětlení a vyhovující osvětlení. Ve znaleckém posudku bylo i specifikováno, u kterých konkrétních obytných místností zjištěny nevyhovující hodnoty.

- Pro účely výpočtu náhradní výsadby byla u stromů povolených ke kácení zjištěna hodnota dřevin dle metodiky AOPK ČR. Protokol výpočtu dřevin je součástí spisu. Na základě vypočtené hodnoty 5 ex. bříz s obvody kmenů 102 cm, 89 cm, 113 cm, 121 cm a dvojkmen obvody kmenů 75 cm a 82 cm pak byla uložena náhradní výsadba 30 ex. dřišťálu, 15 ex. hlohyně šarlatové a 15 ex. svídy bílé, ve formě kontejnerovaných sazenic, s minimálně 3 výhony o výšce min. 40 cm, s následnou péčí. Po pečlivém zvážení byly pro provedení náhradní výsadby vybrány nedaleké pozemky mezi rozsáhlým parkovištěm a ulicí Anežky České, p.p.č. 1480/253 a 1480/254 v k.ú. Krásné Březno.