image

Dotaz Ústecký deník 29. 3. 2011 8:53: Janni Vorlíček

30.03.2011
Dobrý den,
Už několik dnů dává novela zákona o ochranně životního prostředí městům a obcím možnost vyhlásit nízkoemisní zónu. Ústí trpí smogem a polétavým prachem, etc.

1) Chystá se město toto využít, např. uvažuje náměstkyně Kubcová o tom, že by zastupitelům předložila návrh na zřízení nízkoemisní zóny v Ústí nad Labem?
2) Jak by, podle odborníků na odboru životního prostředí tato zóna mohla vypadat, kde ve městě by případně bylo potřeba tuto zónu zřídit?
3) Jak by potom vypadal režim v této zóně, co by to prakticky pro různé skupiny Ústečanů (řidiči, chodci, fabriky, firmy, živnostníci) znamenalo?


Odpověď
Dobrý den
Dle dnešní konzultace se zástupcem odboru ochrany ovzduší MŽP ČR si dovoluji upozornit, že legislativní proces této novely zákona o ochraně ovzduší dosud nebyl ukončen, a že byl zatím postoupen – po jeho schválení poslaneckou sněmovnou – do senátu parlamentu ČR a nelze tedy vyloučit v průběhu schvalovacího procesu této novely zákona, že by mohlo dojít k ještě k některým dílčím změnám, které by mohly následně mít nejrůznější dopady do života obyvatel ve vyhlášené nízkoemisní zóně, a nelze asi ani vyloučit případné úpravy imisních limitů znečištění, od kterých se možnost vyhlášení nízkoemisní zóny odvíjí.

1. Město Ústí nad Labem se zajisté snaží zabezpečit pro své obyvatele zlepšení kvality ovzduší v lokalitách, kde dochází k překročení imisních limitů tuhých znečišťujících látek a bude k tomu využívat legislativně dostupných prostředků. V tomto případě je ale doopravdy zapotřebí počkat na konečné znění jednotlivých ustanovení novely zákona o ochraně ovzduší. Podle nám známých ustanovení záměru zákona by bylo možné vyhlásit nízkoemisní zónu v lokalitách, kde došlo překročení některého z imisních limitů znečištění uvedených v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 zákona. Ve městě Ústí nad Labem by se tak jednalo především o oblasti hlavních dopravních tras města. Protože nebude možno vyhlásit nízkoemisní zónu v oblastech, kde nedochází k překročení imisního limitu, bude nutno pečlivě zvážit, jaké dopady by vyhlášení nízkoemisní zóny přineslo do jiných oblastí města.
2. Odbor životního prostředí si dovoluje upozornit, že pokud nedojde ke změně novely zákona o ochraně ovzduší v průběhu schvalovacího procesu, by bylo možno na průjezdních úsecích silnic a dálnic stanovit nízkoemisní zónu pouze v případě, ne území obce mimo nízkoemisní zónu a nebo mimo zastavěné území téže, nebo sousední, obce, existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, po které je možné zajistit obdobné dopravní spojení. Z tohoto vyplývá, že do doby dostavby dálnice D8 přes České Středohoří, nebude možno počítat s omezením dopravy na silnici I/30 a II/261. Rovněž město nemá v současné době na svém území adekvátní dopravní náhradu (z hlediska odpovídající třídy komunikace) za silnice II/253 a II/258. A to jsou ty hlavní trasy, kde by bylo z hlediska ochrany ovzduší bylo vyhlášení nízkoemisní zóny oprávněné. Protože se však město snaží zabezpečovat pro své obyvatele co nejzdravější životní podmínky, lze očekávat, že se řešením otázky nízkoemisních zón ve městě, jakmile bude dokončena dálnice D8, bude podrobně zabývat.
3. Obec v nařízení o vyhlášení nízkoemisní zóny vymezí emisní kategorie vozidel, které mají povolený vjezd do této zóny. To znamená, že pro dopravní prostředky, které nebudou požadované emisní limity splňovat, bude vjezd do zóny uzavřen, a tato vozidla budou muset vymezenou zónu objíždět, nebo budou muset být na okraji vymezené oblasti odstavena. Bylo by pochopitelně výborné, pokud by to bylo na záchytných parkovištích, odkud by se řidiči mohli dostat na požadované místo ve městě hromadnou dopravou. Začátek a konec nízkoemisní zóny mají být označeny svislými dopravními značkami. Vjezd do nízkoemisní zóny by pak byl povolen pouze silničním motorovým vozidlům označeným emisní plaketou, s uvedením příslušné emisní kategorie podle prováděcího předpisu zákona o pozemních komunikacích. Výrobu a distribuci emisních plaket by pak měl zajišťovat Magistrát města.