Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8

 

Výběrové řízení

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce ekonom (spojené se zajišťováním sekretářských prací odboru) na odbor strategického rozvoje  Magistrátu města Ústí nad Labem s místem výkonu práce  v Ústí nad Labem.

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • ÚSO vzdělání
 • praxe v oboru ekonomiky a administrativy
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • pečlivost a důslednost
 • základní znalost anglického či německého jazyka

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve    správních činnostech
 • osobní dotazník – možno stáhnout na www.usti-nl.cz (pod zveřejněnými VŘ na úřední desce)nebo vyzvednout na personálním odd.MmÚ
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení

Platová třída:   8. (zákon 262/2006 Sb., a . nař. vlády č. 564/2006 Sb.)

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených uchazečů. V prvním kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty. Vybraní kandidáti budou pozváni telefonicky k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí. Z výběrového řízení budou vyřazeni uchazeči , kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.
1 pracovní pozice na dobu určitou

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené, označené obálce VŘ – OSR do 27.9.2007 do14,00 hod. na personální oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

                                                                                               Ing. Milan Zemaník
                                                                                                    tajemník MmÚ