Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem,Velká Hradební 8

 

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce interní auditor Magistrátu v Ústí nad Labem s místem výkonu práce: Magistrát města Ústí nad Labem.

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického nebo právního směru
 • minimálně 5 let praxe v ekonomickém, právním prostředí
 • praxe ve státní správě, samosprávě výhodou
 • iniciativní a samostatné rozhodování
 • znalost cizího jazyka vítána

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení
 • výpis z rejstříku trestů
 • lustrační osvědčení

Platová třída: 11  (zákon 262/2006 Sb., a . nař. vlády č. 564/2006 Sb.)

Činnost interního auditora je zaměřena zejména na:

 • plnění stanovených záměrů, cílů a odpovědností, včetně hlediska poskytování dostatečných záruk pro jejich splnění;
 • dodržování obecně závazných právních a vnitřních předpisů, norem a směrnic;
 • dodržování rozpočtové kázně a finanční disciplíny;
 • ochranu prostředků, majetku a zájmů města proti ztrátám a podvodům;
 • rizika vztahující se k činnosti úřadu, zda jsou včas rozpoznávána a přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění;
 • hodnocení kvality vnitřního kontrolního systému, předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti úřadu;
 • ověření, zda doporučení, které vydal na základě provedeného auditu byla realizována ve stanovených termínech a jakým způsobem;
 • poskytování konzultační činnosti v oblasti interního auditu;
 • uskutečňování “ad hoc” auditu dle požadavku primátora

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené a označené obálce (VŘ-VOÚAP) do 16.4.2007 do 14 hod. na personální oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                                    Ing. Milan Zemaník
                                                                  tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem