Oznámení


Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

 

Oznámení

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce referent povodňového plánování, ochrana obyvatel na  odbor mimořádných situací   Magistrátu města Ústí nad Labem s místem výkonu práce na Magistrátu MÚ, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem.

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • ÚSO nebo VO technického směru (škola se zaměřením na krizové řízení výhodou)
 • základní schopnost orientace v zákonných předpisech z oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
 • organizační schopnosti, praktický způsob uvažování
 • schopnost pracovat na více úkolech a pod časovým tlakem
 • dobrá znalost práce na PC
 • znalost státní správy výhodou

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve    správních činnostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení

Platová třída: 8. (nař. vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění),platové podmínky se řídí zákoníkem práce )

Pracovní poměr na dobu určitou

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené, označené obálce (VŘ-OMS) do 15. 2. 2007 do 8,00hod. na personální oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                                   Ing. Milan Zemaník
                                                              Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem