Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem,Velká Hradební 8

 

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce referent oddělení registrace živnostenského odboru na Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem.

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • minimálně úplné střední vzdělání
 • praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou
 • znalost zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání výhodou
 • iniciativní a samostatné jednání
 • znalost práce na PC, znalost programů WORD, EXCEL

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského  průkazu
 • státní příslušnost
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve správních činnostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení

Platová třída: 8. (nař. vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění),platové podmínky se řídí

Nástup: duben 2007

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených uchazečů. V prvním kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty. Vybraní kandidáti budou pozváni telefonicky k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí. Z výběrového řízení budou vyřazeni uchazeči , kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené a označené obálce (VŘ-ŽO) do 28. 3. 2007do 14 hod. na personální oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                                     Ing. Milan Zemaník
                                                                  tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem