Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

 

Výběrové řízení

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce referent stavebního odboru - oddělení stavebně správního Magistrátu města Ústí nad Labem.

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • VŠ nebo ÚSO stavebního zaměření (obor pozemní stavby)
 • znalost stavebního řádu (zvláštní odborná způsobilost je výhodou)
 • praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • státní příslušnost
 • datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve správních činnostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení

Platová třída: 9. (nař. vlády ČR č. 330/2003 Sb.), platové podmínky se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., nástup po dohodě

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené a označené obálce VŘ-SO do 7. 12. 2006 do 8,00 hod. na úsek personální práce Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených uchazečů. V prvním kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty. Vybraní kandidáti budou pozváni telefonicky k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí. Z výběrového řízení budou vyřazeni uchazeči , kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.

 

 

                                                                                  Ing. Milan Zemaník
                                                                  Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem