Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem,Velká Hradební 8

 

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce vedoucí oddělení správních činností Správního  odboru Magistrátu v Ústí nad Labem s místem výkonu práce Magistrát města Ústí nad Labem.

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • vyšší odborné vzdělání nebo SŠ vzdělání
 • praxe ve veřejné správě nejméně 3 roky
 • zvláštní odborná způsobilost na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních    dokladů nebo přestupků
 • iniciativní a samostatné rozhodování
 • schopnost komunikace s občany
 • znalost práce na PC, znalost programů WORD, EXCEL, orientace na Internetu

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení
 • výpis z rejstříku trestů - lustrační osvědčení

Platová třída: 9. (nař. vlády č. 564/2006 Sb.)

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené a označené obálce (VŘ-VOS správní odbor) do 15.2.2007 do 14 hod. na personální oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                                              Ing. Milan Zemaník
                                                                           tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem