Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8

 

Výběrové řízení

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce rozpočtář/dávkový exportér na odboru sociálních věcí MmÚ s místem výkonu práce  v Ústí nad Labem, Velká Hradební 8.

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • SEŠ
 • praxe výhodou
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • pečlivost a důslednost
 • dobrá schopnost odolávat stresu a časovému tlaku

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve správních činnostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení

Platová třída: 7 (nař. vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění),platové podmínky se řídí zákoníkem práce)

Pracovní poměr na dobu neurčitou

 

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených uchazečů. V prvním kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty. Vybraní kandidáti budou pozváni telefonicky k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí. Z výběrového řízení budou vyřazeni uchazeči , kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené, označené obálce(OSV-rozpočtář) do 29. 8. 2007 do 14 hod.na  personální oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                                        Ing. Milan Zemaník
                                                                                             tajemník MmÚ