Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

 

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení kumulované funkce referent / ekonom oddělení přestupků v dopravě  na odbor kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem s místem výkonu práce  v Ústí nad Labem.

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomické zaměření)
 • znalost práce na PC
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • řidičské oprávnění skup.B
 • praxe a znalost v oblasti vymáhání pohledávek výhodou
 • znalost správního řádu, přestupkového zákona nebo ZOZ na úseku přestupků v dopravě výhodou

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • státní příslušnost
 • datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve správních činnostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • výpis z Evidenční karty řidiče ne starší 3 měsíců (vydává pracoviště evidence řidičských průkazů)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení

Platová třída: 9. (nař. vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění),platové podmínky se řídí zákoníkem práce )

 

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených uchazečů. V prvním kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty. Vybraní kandidáti budou pozváni telefonicky k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí. Z výběrového řízení budou vyřazeni uchazeči , kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené, označené obálce (VŘ-OK referent/ekonom)  do 19.1.2007 nejpozději do 8,00 hodin na personální oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                       Ing. Milan Zemaník
                                                    tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem