Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8

 

O Z N Á M E N Í

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce referent oddělení koncepcí na odbor strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem s místem výkonu práce na Magistrátu MÚ, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem.

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • dobrá znalost práce na PC
 • výborná znalost AJ slovem i písmem
 • organizační schopnosti

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve    správních činnostech
 • osobní dotazník -možno stáhnout na www.usti-nl.cz (pod zveřejněnými VŘ) nebo vyzvednout na personálním odd.MmÚ)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení

 

Pracovní poměr na dobu určitou na 4 hod. denně od 12 – 16 hodin

Platová třída: 9. (zákon 262/2006 Sb., a . nař. vlády č. 564/2006 Sb.)

 

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených uchazečů. V prvním kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty. Vybraní kandidáti budou pozváni telefonicky k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí. Z výběrového řízení budou vyřazeni uchazeči ,kteří nebudou splňovat stanovené požadavky.

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené, označené obálce ( VŘ – OSR) do 12. 10. 2007 do 14:00 hod. na personální oddělení  Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                          Ing. Milan Zemaník
                                                       Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem