Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce - referent  přestupkové agendy odboru kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem s místem výkonu  práce v Ústí nad Labem.

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • praxe na úseku přestupků
 • znalost právních předpisů č.500/2004 Sb., 200/1990 Sb.,128/2000 Sb.
 • řidičské oprávnění  min. skupiny „B“
 • znalost práce na PC

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve správních činnostech
 • osobní dotazník - možno stáhnout na www.usti-nl.cz (pod vyhlášenými VŘ) nebo vyzvednout na osobním oddělení MmÚ
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, originál nebo ověřenou kopii
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení

Platová zařazení: 8-9. platová třída (zákon 262/2006Sb., a NV č. 564/2006Sb.)

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené a označené obálce (VŘ- OK- přestupky) do 23. 10. 2007 do 14 hod. na personální oddělení  Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených uchazečů. V prvním kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty. Vybraní kandidáti budou pozváni telefonicky k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí. Z výběrového řízení budou vyřazeni uchazeči , kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.

 

 

                                                                                                  Ing. Milan Zemaník
                                                                               tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem