Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8

 

Výběrové řízení

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce referent oddělení přípravy staveb na investičním odboru  MmÚ s místem výkonu práce  v Ústí nad Labem, Velká Hradební 8.

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • SPŠ stavební
 • praxe v investorské přípravě staveb
 • Znalost Stavebního zákona a Zákona o veřejných zakázkách
 • velmi dobrá znalost práce na PC

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve    správních činnostech
 • osobní dotazník (možno stáhnout na www.usti-nl.cz nebo vyzvednout na personálním odd.MmÚ)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 •  telefonní spojení

Platová třída: 9. (nař. vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění),platové podmínky se řídí zákoníkem práce )

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených uchazečů. V prvním kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty. Vybraní kandidáti budou pozváni telefonicky k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí. Z výběrového řízení budou vyřazeni uchazeči , kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené, označené obálce( VŘ-IO ) do 7. 12. 2007 do 14 hod.na  personální oddělení  Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                                            Ing. Milan Zemaník
                                                                                               tajemník MmÚ