Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem
Tajemník MmÚ

 

oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce – vedoucí odboru životního prostředí MmÚ

 


 

Předpoklady pro výkon funkce:

 • státní občan ČR
 • znalost českého jazyka
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991/Sb.

Další předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na životní prostředí
 • min. 3 praxe ve stání správě nebo samosprávě
 • zvláštní odborná způsobilost
 • řídící a organizační schopnosti
 • dobrá schopnost odolávat stresu a časovému tlaku
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • pečlivost a důslednost

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve    správních činnostech
 • osobní dotazník (možno stáhnout na www.usti-nl.cz nebo vyzvednout na pers.odd.MmÚ)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • lustrační osvědčení
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 •  telefonní spojení.

 Platová třída:   11. (zákon 262/2006 Sb., a . nař. vlády č. 564/2006 Sb.)

 

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených uchazečů. V prvním kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty. Vybraní kandidáti budou pozváni telefonicky k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí. Z výběrového řízení budou vyřazeni uchazeči , kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené, označené obálce VŘ – OŽP   do  16. 7. 2007 do 8,00 hod. na  personální oddělení  Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                                           Ing. Milan Zemaník
                                                                                              tajemník MmÚ