Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8

 

Výběrové řízení

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce koordinátor sociálních služeb na odboru sociálních věcí MmÚ s místem výkonu práce  v Ústí nad Labem.

 


Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • Vyšší odborné vzdělání soc. zaměření
 • Zvláštní odborná způsobilost – soc. péče výhodou
 • Znalost správního řízení, praxe oblasti soc.dávek a řidičské oprávnění sk.“B“ výhodou
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • pečlivost a důslednost
 • dobrá schopnost odolávat stresu a časovému tlaku

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve správních činnostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 •  telefonní spojení

Platová třída:   9. (zákon 262/2006 Sb., a . nař. vlády č. 564/2006 Sb. )

 

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených uchazečů. V prvním kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty. Vybraní kandidáti budou pozváni telefonicky k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí. Z výběrového řízení budou vyřazeni uchazeči , kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.

1 pracovní pozice na dobu neurčitou

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené, označené obálce VŘ – OSV-koordinátor do 30.4.2007 do 8,00 hod. na úsek personální práce Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                                           Ing. Milan Zemaník
                                                                                              tajemník MmÚ