Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem – Městský obvod Ústí n.L. – Neštěmice, U Radnice 229 403 31

 

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních samosprávných celků a o změně některých zákonů)

 

Tajemnice Úřadu městského obvodu  Ústí nad Labem - Neštěmice vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent – referentka sociálních věcí  s místem výkonu práce  na ÚMO Ústí nad Labem – Neštěmice , U Radnice 229

 


 

Předpoklady:

 • Státní občan ČR,
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
 • zvláštní odborná způsobilost  na úseku soc. péče výhodou
 • energické, jisté vystupování
 • VO vzdělání

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení ,titul,
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu
 • státní příslušnost
 • datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve správních činnostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení

Platová třída: 8 (NV ČR č. 330/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

                       

Přihlášky zasílejte poštou nebo osobně  v podatelně ÚMO Neštěmice, k rukám tajemnice, U Radnice 229, 403 31 - v termínu do 16. února 2007 do 12 hodin. Přihlášku označte viditelně: Výběrové řízení na funkci referent sociálních věcí.

 • kontaktní telefon: 472769129
 • toto výběrové řízení je zveřejněno též na internetové adrese: http://www.nestemice..eu/

Vybraní zájemci budou pozváni k výběrovému řízení  a osobnímu pohovoru.Uchazeči, kteří nesplní podmínky výběrového řízení, budou písemně vyrozuměni a předložené doklady jim budou vráceny. Výběrové řízení může být kdykoliv zrušeno.

 

 

                                                                                         Jaroslava Mottlová v.r.
                                                                                                    tajemnice