Oznámení

 

Oznámení

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce účetní na finančním  odboruMagistrátu města Ústí nad Labem s místem výkonu práce  na Magistrátu MÚ, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem.

 


 

Předpoklady:

  • státní občan ČR
  • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
  • ÚSO ekonomického  zaměření  
  • znalost práce na PC

Písemná přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:

  • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
  • osobní dotazník (možno stáhnout na www.usti-nl.czna úřední desce pod zveřejněnými nabídkami volných míst nebo vyzvednout na personálním oddělení MmÚ)     
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • telefonní spojení

Platová třída: 8. (nař.vl.ČR č. 564/2006Sb., v platném znění), platové podmínky se řídí zák.č.262/2006Sb.

 

Více informací na tel. 475241673  –pí. Kažimírová
Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD, nástup možný ihned

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené a označené obálce  VŘ- FO do  7.12.2007 do 14 hodin na personální oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                                                  Ing. Milan Zemaník
                                                                                 tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem