Výběrové řízení


Starostka Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 

Výběrové řízení

 

Starostka Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice vyhlašuje výběrové řízení
na funkci tajemníka (tajemnice) Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice.

 


 

Podmínky účasti ve výběrovém řízení

 • vysokoškolské vzdělání
 • minimálně 3 roky praxe v oblasti personalistiky nebo při výkonu správních činností
 • minimálně 3 roky praxe v řídící činnosti
 • velmi dobrá znalost práce na PC

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (u cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu)
 • telefonní spojení
 • datum, podpis

K přihlášce uchazeč doloží

 • životopis
 • přehled o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech týkající se personálních a správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem) nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osvědčení podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

 

Přihlášku lze podat písemně poštou na adresu Úřad městského obvodu Ústí nad Labem, k rukám starostky, U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem, nebo na podatelnu úřadu. Přihlášku označte viditelně nápisem „Výběrové řízení na funkci tajemníka“.

Kontaktní telefon: 472769109
Toto výběrové řízení je zveřejněno též na internetové adrese: www.nestemice.eu

Termín ukončení výběrového řízení: 28. února 2007, do 16:00 hod.

Vybraní zájemci budou pozváni k výběrovému řízení a osobnímu pohovoru. Uchazeči, kteří nesplní podmínky výběrového řízení , budou písemně vyrozuměni a předložené doklady jim budou vráceny.

 

V Ústí nad Labem, dne 17. 1. 2007

 

 

                                                                                              W a g n e r o v á  Liana
                                                                                                          starostka